รับตรง61 รอบที่1 ด้วยวิธีPortfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง61 รอบที่1ด้วยวิธีPortfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะแนวก่อนสมัคร

เนื่องจากน้องไม่มีประสบการณ์รับตรงเลย พี่จึงแนะนำสิ่งที่รุ่นพี่เคยผิดพลาด

1.ไปค้นหาตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากเข้าอะไร

2.ไปอ่านวิชาที่สอบ ไม่น่าเกิน 7 วิชา

3.เมื่อระเบียบการออกแล้ว ให้น้องอ่านระเบียบการแบบรอบคอบ หลายคนพลาดเพราะไม่ได้อ่านระเบียบการเยอะแล้ว

4.กรอบเอกสารให้ดี ไม่ควรผิดพลาด บางโครงการวิธีการแก้ไขยุ่งยากมาก

5.อย่าเอาแต่จะสมัครรับตรง โดยไม่มีความรู้จะที่ไปสอบอะไรเลย ถึงอย่างไงโอกาสติดน้อยมาก ถ้าดวงไม่ดีจริงๆ

6.ให้คิดถึงเวลาสมัคร น้องใช้เงินพ่อแม่สมัคร ชะงั้นใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

1.เส้นทางพิชิตฝัน

 

2.โครงการที่เปิดรับ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษา

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์

วิชาเอกมัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

(รายละเอียด)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

(เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) (DOWNLOAD)

2. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

(สสวท. สพฐ. และ วมว.) (DOWNLOAD)

3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน (DOWNLOAD)

4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (DOWNLOAD)

 

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

และเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

*รับตรง61 รอบที่1 นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    คลิกที่นี้

 

3.คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

ให้น้องเช็คดูดีๆนะเด็กซิ่วก็สามารถสมัครได้ บางคณะและสาขา โดยกำหนดการนี้เป็นกำหนดการเบื้องต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    คลิกที่นี้

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0