Breaking News

TCAS61 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติในการใช้สมัครTCAS รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่ 3/2 การรับตรงร่วมกัน ???

 คณะนิติศาสตร์ https://goo.gl/WjpSja
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี https://goo.gl/AnF59b
 คณะรัฐศาสตร์ https://goo.gl/bPHBmw
 คณะเศรษฐศาสตร์ https://goo.gl/K9QCAS
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)
 คณะศิลปศาสตร์ https://goo.gl/K8eRQT
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน https://goo.gl/3W7hP2
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา https://goo.gl/79g253
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ https://goo.gl/iiNQCn
 วิทยาลัยนวัตกรรม https://goo.gl/ga9nhD
 วิทยาลัยสหวิทยาการ (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)
 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ https://goo.gl/GWcB5F
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://goo.gl/85yCJK
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)
 คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ https://goo.gl/3fFCWd
 คณะสหเวชศาสตร์ https://goo.gl/2xRJeF
 คณะพยาบาลศาสตร์ https://goo.gl/cM2niv
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง https://goo.gl/vBGFcq
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)
 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (ไม่ประกาศรับเพิ่ม TCAS รอบ 3/2)

 

คะแนนสูง-ต่ำ รอบ 3/1

ที่มา   คลิกอ่านที่นี่

 

จำนวนผู้ที่สมัครแต่ละมหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกาศผล โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษาขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรอบ 3 รับตรงร่วมกัน จำนวน 78 คน <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกาศผลคณะนิติศาสตร์ รังสิต   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกาศผลคณะนิติศาสตร์  ลำปาง   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกาศผลทุกคณะ    <<คลิกอ่านที่นี่>>

เส้นทางพิชิตฝัน

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและคุณสมบัติที่เปิดรับ

⇒กลุ่มคณะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

           คณะนิติศาสตร์  180 ที่นั่ง

          คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์  80 ที่นั่ง

           คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  180 ที่นั่ง

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 544 ที่นั่ง

           คณะรัฐศาสตร์ 215 ที่นั่ง

           คณะเศรษฐศาสตร์ 379 ที่นั่ง

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 178 ที่นั่ง

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  80 ที่นั่ง

            คณะศิลปศาสตร์ 72 ที่นั่ง

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  65 ที่นั่ง

            คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 200 ที่นั่ง

            คณะศิลปกรรมศาสตร์  72 ที่นั่ง

            วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  86 ที่นั่ง

            วิทยาลัยนวัตกรรม  101 ที่นั่ง

            วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์  50 ที่นั่ง

            วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง  50 ที่นั่ง

            วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์  172 ที่นั่ง

⇒กลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 902 ที่นั่ง

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง  10 ที่นั่ง

            คณะวิศวกรรมศาสตร์  288 ที่นั่ง

            คณะแพทยศาสตร์ (กสพท)  65 ที่นั่ง

            คณะทันตะแพทยศาสตร์ ( กสพท)  20 ที่นั่ง

            คณะเภสัชศาสตร์ (กสพท)  30 ที่นั่ง

            วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  52 ที่นั่ง

            คณะสหเวชศาสตร์  38 ที่นั่ง

            คณะพยาบาลศาสตร์  108 ที่นั่ง

            คณะสาธารณสุขศาสตร์  75 ที่นั่ง

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 90 ที่นั่ง

            วิทยาลัยโลกคดีศึกษา  80 ที่นั่ง

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 856 ที่นั่ง

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  44 ที่นั่ง

เนื่องจากการรับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีการเพิ่มจำนวนรับขึ้นเรื่อยๆขอให้น้องติดตามเพิ่มเติมอีกครั้ง ข้อมูลที่ลงอาจจะไม่ได้อัพเดท

รวมกว่า 6 พันที่นั่ง

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาระบุไว้ โดยระดับม.6 ใช้เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้เกรดเฉลี่ย 6 เทอม

 

3.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒คะแนนสอบตามที่คณะและสาขาระบุไว้ ้เช่น วิชาสามัญ และความถนัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบเอง

*ห้ามลืมสมัครโดยเด็ดขาด ขาดวิชาใดวิชาหนึ่งก็ไม่ได้นะ

 

4.เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

⇒คณะที่ไม่มีการจำกัดเกรด เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , สหเวชศาสตร์ ยกเว้นสาขารังสีเทคนิค , siit เป็นต้น

⇒คณะอื่นให้น้องไปดูในระเบียบการนะจ้า

 

อัพเดทสาขาที่ต้องส่งหลักฐานการสมัครไปที่มหาวิทยาลัย

 

สาขาที่ยกเลิกการรับรอบที่3

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒คุณสมบัติสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คลิกที่นี่

⇒คุณสมบัติสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์  คลิกที่นี่

⇒เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   คลิกที่นี่

⇒เว็บไซต์รับสมัครรอบรับตรงร่วมกัน ทปอ.  <<คลิกที่นี่>>

*กรณีน้องถามวิชาที่สอบต้องสอบอะไรบ้าง พี่นัทจะไม่ขอตอบนะครับ ให้น้องกลับไปอ่านในระเบียบการอีกครั้ง อยากให้น้องอ่านก่อนแล้วค่อยถามนะ ถ้าไม่เข้าใจอะไรถามได้เลย

 

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

>>คลิกติดตามข่าวทางfacebook<<

>>คลิกติดตามข่าวทางline<<

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0