Breaking News

เหนือสุดถึงใต้สุด!รวมรับตรงTCAS61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 สถาบัน

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

อัพเดทเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยบูรพา สวนดุสิตและจำนวนที่นั่งใหม่

 

เมื่อรู้แล้วต้องเตรียมตัวนะครับ สิ่งที่อย่าห้ามคือวิชาที่ต้องสอบ กับแฟ้มสะสมงานถ้าจะรับตรงต้องมีแฟ้มสะสมงานนะ 

รอบที่1 จำนวนรับ 305 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ใช้GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ใช้แฟ้มสะสมงาน

⇒GPAX  , GPA

⇒เปอร์เซ็นไทล์

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับทั้งหมด 27 ที่นั่ง

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวนรับ 14 ที่นั่ง

โครงการส่งเสริมผู้ที่มีคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวนรับ 7 ที่นั่ง

โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา จำนวนรับ 4 ที่นั่ง

โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์(สอวน.) จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   รอบ 1-1 50 ที่นั่ง รอบ 1-2 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ใช้แฟ้มสะสมงาน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ใช้แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับทั้งหมด 96 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 22 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT-PAT

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่2 จำนวนรับ 741ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 129 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 43 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX  GPA

⇒GAT/PAT2 O-NET

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   จำนวนรับ 30 ที่นั่ง (เปิดปีนี้เปิดแรก)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใช้GPAX
2. พิจารณาเอกสารแสดงผลงานและความสามารถ
3. สอบปฏิบัติ/ทดสอบความสามารถ
4. สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โควตาภาคเหนือ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ใช้ GPAX, GPA GAT, PAT ,  วิชาสามัญ ,

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT-PAT

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 84 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT/PAT

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

GPAX  GAT

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 143 ที่นั่ง

โครงการสอบตรง 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวนรับ 127 ที่นั่ง

โครงการไนติงเกล จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 2 ทื่นั่ง

โครงการกลุ่มนักเรียนศิษยเ์ก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือบุตรธิดาข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน(ดำเนินการโดยสภาการพยาบาล) จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับบดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการวมว.) จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
2. แฟ้มสะสมงาน
3. สอบข้อเขียน
4. สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 66 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT-PAT

⇒วิชาสามัญ

⇒วิชาเฉพาะ

⇒สอบสัมภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน จำนวนรับทั้งหมด 472 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับทั้งหมด 58 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

⇒ใช้ GPAX, GPA

⇒GAT, PAT ,  วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 84 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GPAX

⇒GAT/PAT

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 54 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้แฟ้มสะสมงาน

⇒GPAX

⇒GAT/PAT2

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะพยาบาลศาสต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตร์  จำนวนรับ 30 ที่นั่ง (เปิดปีนี้เปิดแรก)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT-PAT

⇒สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาด้วยการใช้คะแนนสอบ GAT และPAT

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
2. แฟ้มสะสมงาน
3. สอบข้อเขียน
4. สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  

คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 11 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT-PAT

⇒วิชาสามัญ

⇒สอบสัมภาษณ์

รูปมหาวิทยาลัยพะเยา up.ac.th

 

 

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น จำนวนรับ 289 ที่นั่ง 

*จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีผู้สละสิทธิ์ในรอบที่1-3

เกณฑ์การใช้คะแนน GAT PAT2 O-NET  GPAX

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับ 17 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง (เปิดปีนี้เปิดแรก)

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรับ  20 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวนรับ 36 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรับ 36 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 44 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จำนวนรับ 11 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

GAT-PAT

วิชาสามัญ

สอบสัมภาษณ์

 

 

รอบที่5 รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 42 ที่นั่ง ไม่รวมผู้ช่วยพยาบาล

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

⇒ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัย GPA GPAX

⇒ สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   จำนวนรับ ?? ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
2. แฟ้มสะสมงาน
3. สอบข้อเขียน
4. สอบสัมภาษณ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   จำนวนรับทั้งหมด 48 ที่นั่ง

รูปจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  www.nurse.cmu.ac.th/

 

สรุป

1.จำนวนรับรอบที่4 และ 5 จำนวนรับจริงๆต้องรอผู้ที่สละสิทธิ์ในรอบที่1-3 อีกทีนะ ตัวเลขที่ลงเป็นจำนวนเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยจะรับอาจจะมีมากกว่านี้

2.วิชาที่ควรลง GAT PAT1(อาจจะไว้ใช้สอบตรงบางที่) PAT2 และวิชาสามัญทั้ง7 วิชาหลักของสายวิทย์ ที่สำคัญสุดทุกรับตรงที่น้องสมัครควรจะมีแฟ้มสะสมงาน

 

จำนวนรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทุกมหาวิทยาลัย จำนวนรับทั้งหมด 1,608ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับทั้งหมด 245 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับทั้งหมด  232 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนรับทั้งหมด 217 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จำนวนรับทั้งหมด 44 ที่นั่ง

 

กรณีน้องจะแอดมิชชั่นหรือจะลงสมัครรับตรงในการสอบคะแนนสอบGAT-PAT คะแนนที่ควรจะสอบได้ขั่นต่ำประมาณนี้

ในรับตรงควรจะมีเกรดที่สูงกว่านี้นะครับ ส่วนGAT-PAT ประมาณสามารถสอบเข้าบรมราชชนกได้สบาย ส่วนมหาวิทยาลัยเหล่านี้และ 4 เหล่าต้องขั่นต่ำประมาณนี้เลย

ที่มาของรูป โปรแกรมคำนวณแอดมิชชั่ว admission premium คลิกที่นี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ TCAS61  คลิกที่นี้

 

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
น้องควรจะสมัคร GAT PAT1 และPAT2 ที่สำคัญคือวิชาสามัญไว้ด้วยนะครับ

PAT1 อาจจะมีการใช้ในบางที่และควรทำเกรดให้ดีขั่นต่ำ 2.75 ขึ้นไปนะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0