รอบ2 โควตา พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัคร รับตรง รอบ2 โควตา พร้อมทุน ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เตือนบางสาขาเปิดรับจนถึงรอบนี้ ทำให้เต็มที่นะ

 

กำหนดการรับสมัคร

เฉพาะ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 30 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565

 

เฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : หลัง 2 วัน จากการสมัคร

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวืชา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ เครื่องกล ภาษาไทย ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  มีคะแนนสอบ GAT PAT5

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 มีคะแนนสอบ GAT PAT5

สาขาวิชา การสอนภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 มีคะแนนสอบ GAT PAT5

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา การเงิน  คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธูรกิจ) การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและสื่อใหม่ การประชาสัมพันธ์และสื่อองค์การ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล) การบัญชี การจัดการ การตลาด การตลาด(สหกิจ) การบัญชี  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์กราฟิ นิติศาสตร์ ดนตรี สารสนเทศศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภูมิสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์)  ดนตรี ศิลปะการแสดง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาจีน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีคะแนนสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิต1 ภาษาอังกฤษ

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนวัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมพลังงาน การจัดการอุตสาหกรรม โยธาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาหารและบริการ ธุรกิจการเกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนรับทั้งหมด ตามจำนวนที่เหลือจากรอบ1 

สาขาวิชา ศิลปกรรมพื้นถิ่น สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 41 ที่นั่ง

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย มีคะแนนสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และ GAT

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย มีคะแนนสอบGAT

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 2 และ รับตรงอิสระ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อัพเดทล่าสุด! <<คลิกอ่านที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0