Breaking News

เรียนล่วงหน้า รุ่น19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนม.ปลาย เข้าร่วม โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์รุ่นที่19 เพื่อเข้า TCAS68 ปีการศึกษา2568

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

เรียนล่วงหน้า รุ่น19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2568

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครได้ตลอดเวลาแบบ เรียนอย่างเดียว ไม่เข้าสอบ

 

กำหนดการรับสมัคร เริ่มเรียน แบบเข้าสอบ

*จะยื่นเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า สมัครโครงการนี้

รุ่นที่ 19 รอบที่ 1  หมดเขตแล้ว
รุ่นที่ 19 รอบที่ 2 ช่วงเวลา วันที่ 22 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 19 รอบที่ 3 ช่วงเวลาระหว่าง วันที่ 5-25 สิงหาคม 2567

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ของปีที่แล้ว ปี68รออัพเดท

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  จำนวนรับทั้งหมด ปี67 350 ที่นั่ง ปี67 395 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้ยื่น

วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เลือก 3 จาก 4 วิชา ต้องได้ไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ B+

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน A

 

คณะเกษตร จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร , เทคโนโลยีระบบเกษตร , คหกรรมศาสตร์ , อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร , สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม , เกษตรเขตร้อน , เคมีการเกษตร , การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 55 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรรมอุตสาหการ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมการบินและอวกาศ , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมวัสดุ , วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ

 

คณะประมง จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

 

คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ  ปี66 5 ที่นั่ง ปี67 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การตลาด , การตลาด (นานาชาติ) ,

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ ปี66 7 ที่นั่ง ปี67 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์ , การพยาบาลสัตว์

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ ปี66 40 ที่นั่ง ปี67 45 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปี66 104 ที่นั่ง ปี67 106 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ , เคมี , เคมีอุตสาหกรรม , เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) , จุลชีววิทยา , ชีวเคมี , พฤกษศาสตร์ , พันธุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี , วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) , วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ , สถิติ , ชีววิทยา , สัตววิทยา , วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับ ปี66 57 ที่นั่ง ปี67 77 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีการบรรจุ , เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

วิทยาลัยบรูณาการศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับทั้งหมด ปี66 45 ที่นั่ง ปี67 112 ที่นั่ง

คณะเกษตร  จำนวนรับ ปี66 19 ที่นั่ง ปี67 17 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร , เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ , เกษตรศาสตร์ , สัตวศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี66 8 ที่นั่ง ปี67 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) , วิศวกรรมอาหาร , วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

 

คณะประมง จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

คณะอุตสาหกรรมการบริการ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการบิน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การจัดการอุตสาหกรรมการบริหาร วิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) วิชาเอกการจัดการการโรงแรม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมไมซ์

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  จำนวนรับทั้งหมด ปี66 50 ที่นั่ง ปี67 130 ที่นั่ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร , ทรัพยากรเกษตร , อาหารปลอดภัยและโภชนาการ , ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต , ประมง , สัตวศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา เคมีประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, วิศวกรมอุตสาหการ

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  จำนวนรับทั้งหมด ปี66 105 ที่นั่ง ปี67 104 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 25 ที่นั่ง ปีนี้ 24 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ , เครื่องกลและการออกแบบ , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , โยธา , อุตสาหการและระบบ , เครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) , หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา  ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการอุตสาหกรรมการบริหาร (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา  เคมี , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , ฟิสิกส์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

ปี66 550 ที่นั่ง ปี67 741 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒ผลการเรียนแต่ละวิชา

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์รุ่นที่19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    <<คลิกสมัครที่นี่>>

*ให้ล็อคอินสีฟ้า google

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

About P'Nutkung

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0