Breaking News

รวมสถาบันที่เปิดคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ที่ได้รับรองจากครุสภาทั่วประเทศแล้ว

รวมสถาบันที่เปิดคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ทั่วประเทศ

พี่นัทถึงน้อง

สำหรับคนที่อยากเป็นครู เหมือนรู้ว่าสถาบันไหนเปิดแล้ว ขอให้น้องตั้งใจที่จะสอบเข้าให้ดีๆนะครับ ในปี 2560 นี้จบวุฒิอื่นมา ก็สอบได้แล้ว แต่น้องไม่ควรจะน้อยใจหรืออะไรนะครับ พี่แนะนำให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พี่เชื่อว่าการเรียนครูมีอะไรมากกว่าที่น้องคิดไว้แน่นอนครับ อาจจะมีตกไปบ้าง สามารถทักมาบอกพีนัทได้เลยนะครับ จะเขียนชื่อพิมพ์ให้

1.สถาบันผลิตของหน่วยงานภาครัฐ

 

1.1 “กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ”

 
1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
5. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
7. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
8. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
10. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
11. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
12. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
13. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
14. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
15. สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
16. วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 
17. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
18. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 
19. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
20. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
22.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
 

1.2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
4. คณะครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
9. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 
 

1.3 กลุ่มสถาบันพัฒนศิลป์

 
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
1.1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
1.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
 
1.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
 
1.4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
 
1.5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
 
1.6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
 
1.7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี
 
1.8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
 
1.9 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย
 
1.10 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
 
1.11 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
 
1.12 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
 
 
 

1.4 กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา

 
1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 
3. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
 
4. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
 
5. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 
6. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
 
7. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
 
8. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
 
9. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 
10. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 
11. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
 
12. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
13. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
 
14. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 
15. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 
16. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 
17. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 

 

1.5 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
6. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
7. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
8. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
*9. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 
10. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
11. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
12. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
13. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
14. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
15. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
16. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
17. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
18. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
19. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
20. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
21. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
22. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
23. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
24. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
25. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
26. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
27. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
28. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
29. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
30. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
31. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
32. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
33. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
34. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 
35. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
36. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
37. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
38. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
39. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
40. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 

2.สถาบันผลิตภาคเอกชน

 
1. วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
4. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
5. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 
7. คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 
8. คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
10. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
 
11. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
12. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 
13. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 
15. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
 
16. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
17. วิทยาลัยนครราชสีมา
 
18. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 
19. วิทยาลัยสันตพล
 
20. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 
21. วิทยาลัยเชียงราย
 
22. สถาบันรัชต์ภาคย์
 
23. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 
24. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา
 
25. สถาบันอาศรมศิลป์
 
26. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
27. มหาวิทยาลัยตาปี
 
28. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 
29. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
30. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 
31. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
32. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
รวมทั้งหมด 131 สถาบัน  99 สถาบันมาจากของสถาบันของรัฐบาลและอีก 32 สถาบันมาจากสถาบันเอกชน
ที่มาของบทความทั้งหมด เว็บไซต์ครุสภา คลิกที่นี้
ที่มาบทความเพื่อตรวจสอบ เว็บไซต์ครุสภา อัพเดทวันที 10 กุมภาพันธ์  2560  คลิกที่นี้
ที่มาบทความเพื่อตรวจสอบ เว็บไซต์ครุสภา อัพเดทวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  คลิกที่นี้

  ———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

ข่าวรับตรงคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  คลิกอ่านที่นี้

หรือสนใจมหาวิทยาลัยไหนสามารถคลิกรูปด้านล่างได้เลย

ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *