Breaking News

รีวิววิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รีวิววิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ประวัติ

วิวัฒนาการ มาจาก “โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดไทยและโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยสภากาชาดไทย” เปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2457 รับผดุงครรภ์ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสูติกรรมโรงพยาบาลศิริราช ช่วยดูแลผู้ป่วยหญิง มีนายสิบพยาบาล พลพยาบาล พลเปล และนางพยาบาล พลเรือนดูแลผู้ป่วยชาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนางพยาบาลเพื่อเปิดสอนวิชาการพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงสยาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457
 
ปีแรกที่เปิดสอน เปิดรับสมัครทั้งปีไม่มีกำหนดปิดรับ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 26 คน หลักสูตร 1 ปี สอบไล่ปีละ 2 ครั้งต่อมาขยายเป็นหลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2459 มี หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก ต่อมามีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนสูติกรรม โรงพยาบาลศิริราชอยู่หลายรุ่น
 
พ.ศ. 2466 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปีรับนักเรียนมัธยม 3 สอนวิชาผดุงครรภ์เอง
พ.ศ. 2471 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี 6 เดือน รับนักเรียน ม.6 สำเร็จแล้วให้ ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2494 ปรับปรุงหลักสูตรและขยายเวลาศึกษาเป็น 4 ปี รับนักเรียน ม.6 เรียนวิชาการพยาบาล 3 ปี และวิชาการผดุงครรภ์และอนามัย 1 ปี
พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรรับนักเรียน ม.ศ. 5 สายสามัญหรือเทียบเท่า เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย เรียน 3 ปีและ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์เรียนต่ออีก 6 เดือน
พ.ศ. 2513 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” ปรับปรุงหลักสูตรเป็นอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย มีอาจารย์ คุณอุดม สุภาไตร เป็นอาจารย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนแรก
พ.ศ. 2514 เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาศึกษาชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2521 ปรับปรุงหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา รับพระราชทานปริญญาบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นสำนักหนึ่งของสภากาชาดไทย พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน วิชาการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2532 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ ผ.ศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลคนแรกจาก ระบบการสรรหา
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขา วิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ต่อมาเปิดสอนเพิ่มเติมอีกหลายหลักสูตร
พ.ศ. 2543 ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มอีก 1 สาขา
พ.ศ. 2560 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” เพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีวันพระราชสมภพ
ที่มา วิกีพีเดีย  คลิกที่นี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

การสอบเข้า

รับตรง

รอบที่1 เปิดรับทั่วประเทศ และโควตาภาคตะวันออก

เปิดรับช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี

ปี2560 คาดว่า จะเปิดเดือนมกราคมเป็นต้นไป

 

คุณสมบัติ

เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75

ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลเมตร

 

 

รอบที่2  ทั่วประเทศ

เปิดรับช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม ของทุกปี (ไม่แน่นอน)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

รอบที่1 คะแนนสอบGAT,PAT1,PAT2

เมื่อสอบสัมภาษณ์ใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์และจริยธรรม

 

คำถามที่เจอบ่อยเมื่อสอบสัมภาษณ์

1.ทำไมอยากเรียนที่นี้

2.ทำไมถึงอยากเป็นพยาบาล

3.รู้จักอะไรเกี่ยวกับสถาบันนี้บ้าง

สำหรับเด็กซิ่ว 4.อธิการบดี มหาวิทยาลัยเก่า ชื่ออะไร

 

 

คะแนนรับตรงรอบแรกที่ควรได้ 

GAT 180+ PAT1  50+ PAT2  95+

 

รีวิววันที่สอบสัมภาษณ์

 

น้องที่ติดสอบสัมภาษณ์ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ น้องยังสอบไม่ติด ต้องคัดออกแล้ว อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 8 ถือว่าปานกลาง

ก่อนนั่นต้องเตรียมเอกสารการสอบสัมภาษณ์ก่อน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของเราและของพ่อแม่ เตรียมแฟ้มสะสมงานมาด้วย

ต้องไปรายงานตัวเวลา 7.30 น. น้องที่มาจากต่างจังหวัดควรจองโรงแรมไว้ด้วยนะครับ โดยเฉพาะโรงแรม หอพักไม่แพงอาจจะเต็ม

 

ในช่วงแรกจะให้น้องลงทะเบียนก่อนโดยจะมีรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่จากสถาบันตรวจเอกสารให้ คิวยาวมาก หลังจากตรวจเสร็จ ตรวจร่างกายที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เจอหมอหล่อๆด้วย จะไปทดสอบบุคลิกภาพ อาจจะพิมพ์สั้นๆแต่ทั้งวัน

 

 

 

แอดมิชชั่น

คะแนนที่ใช้

GAT 20 % PAT2 30 %  GPAX 20 % O-Net 30 %

คะแนนที่ควรสอบได้

ที่มาของรูป โปรแกรมคำนวนแอดมิชชั่น admission premium คลิกที่นี้

 

*รอบรับตรงอาจจะดูง่ายกว่า แต่มีการแข่งขันสูงมาก นอกจากจะใช้แกทแพทแล้ว ต้องวัดรอบสอบสัมภาษณ์อีกที หลายคนได้คะแนนนดีก็ไม่ใช่ว่าจะติดนะ

สิทธิพิเศษเมื่อน้องสอบติด

น้องจะได้รับทุนการสนับสนุนทุกคน  โดยจะได้ไม่ต้องเสียค่าเทอม ค่าหอ มีเงินสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท และมีอาหารให้สามมื้อ

มีทุนระหว่างเรียน

*เงื่อนไขเป็นไปต้นสถาบันกำหนด

เข้าไปตอนแรกอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วน

 

สถานที่พัก

ปี1 พักที่โรงแรมทางวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

ปี2-4 พักที่หอในวิทยาลัยสภากาชาดไทย

 

การเรียนการสอน

เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นสถาบันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพีเลี้ยง ในหลายวิชาก็ต้เองไปเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ และค

ณะแพทยศาสตร์เป็นต้น

การเรียน 4 ปี ปีละ 3 เทอม

รายละเอียดหลักสูตร   คลิกอ่านที่นี้

การใช้ทุน 

ใช้ทุน 4 ปี

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีศาลาแดง  รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานีสีลม

 

รถเมล์
สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177
สาย 16, 21, 50, 47, 76, 77, 141, 504, 505, 507, 514, 547 ปอพ.512

———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รีวิวคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ  คลิกที่นี้

ติดตามข่าวทางline ลิกที่นี้

line

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0