รวม คณะและสาขาที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับคณะ และสาขาที่อะไรบ้าง แต่ละคณะ สาขา เรียนที่ไหน ที่นี่มีคำตอบให้น้องๆแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวม คณะและสาขาที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

1. เรียนที่ มศว ประสานมิตร ตลอดหลักสูตร 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)

เว็บไซต์ : http://dent.swu.ac.th/

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

เว็บไซต์ : http://ece.swu.ac.th/

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ : https://science.swu.ac.th/

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การออกแบบทัศนศิลป์ ดุริยางคศาสตร์สากล

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล นาฏศิลป์ศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ การออกแบบสื่อสาร

เว็บไซต์ : http://fofa.swu.ac.th/ 

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์, แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

เว็บไซต์ : https://cci.swu.ac.th/

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล นวัตกรรมการสื่อสาร

เว็บไซต์ : http://cosci.swu.ac.th/

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

เว็บไซต์ : https://econ.swu.ac.th/

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปรัชญาและศาสนา สารสนเทศศึกษา ภาษาตะวันตก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

เว็บไซต์ : https://hu.swu.ac.th/

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

เว็บไซต์ : https://soc.swu.ac.th/th/

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

⇒หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจเพื่อสังคม

เว็บไซต์ : https://bas.swu.ac.th/

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
วิชาเอกเดี่ยว

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
2. วิชาเอกการประถมศึกษา
Elementary Education
3. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
Psychology and Guidance
4. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า
Electrical Industrial Education

วิชาเอกคู่
กลุ่มวิชาเอกที่ 1

1. วิชาเอกการประถมศึกษา
Elementary Education
2. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education
3. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology
4. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
Psychology and Guidance
5. วิชาเอกการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
Educational Measurement Evaluation and Research
6. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
Special Education
7. วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
Lifelong Education
8. วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
Education for Community Development

กลุ่มวิชาเอกที่ 2

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
Learning Management in Thai
3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Learning Management in English
4. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคม
Learning Management in Social Studies
5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Learning Management in Mathemetics
6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Learning Management in Sciences
7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
Computer Education
เว็บไซต์ : https://edu.swu.ac.th/

ที่มาของรูป คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

 

2. เรียนที่ มศว องครักษ์ ตลอดหลักสูตร 

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย สาธารณสุขศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

เว็บไซต์ : http://pe.swu.ac.th/

 

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำบัด

เว็บไซต์ : https://physicaltherapy.swu.ac.th/

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม)

เว็บไซต์ : http://pharmacy.swu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

เว็บไซต์ : https://ai.swu.ac.th/

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชีวภาพการแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ : http://eng.swu.ac.th/

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เว็บไซต์ : https://nurse.swu.ac.th/

ที่มาของรูป คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 

 

3. ปี 1 เรียนที่ มศว องครักษ์ ปี 2 ขึ้นไป เรียนที่ มศว ประสานมิตร 

คณะมนุษยศาสตร์ 

⇒หลักสูตรวิทยา่ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย วรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ : https://hu.swu.ac.th/

ภาพ มศว ประสานมิตร

 

4. เรียนที่อื่นๆ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 1-2 วิชาทฤษฏี เรียนที่  มศว ประสานมิตร  วิชาปฏิบัติ เรียนที่ มศว องครักษ์ ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนด์ฟอร์ด อังกฤษ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 1-2 วิชาทฤษฏี เรียนที่  มศว ประสานมิตร  วิชาปฏิบัติ เรียนที่ มศว องครักษ์ ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนที่  มศว ประสานมิตร  วิชาปฏิบัติ เรียนที่ มศว องครักษ์ ปี 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนด์ฟอร์ด อังกฤษ

เว็บไซต์ : http://eng.swu.ac.th/

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม ปี1-2 เทอม1 เรียนที่ มศว องครักษ์ ปี 2 เทอม 2 -4 เรียนที่สระแก้ว

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ปี1-2 เทอม1 เรียนที่ มศว องครักษ์ ปี 2 เทอม 2 -4 เรียนที่ตาก

เว็บไซต์ : https://bodhi.swu.ac.th/

 

คณะแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 1 เรียนที่ มศว องครักษ์ ปี2-3 เรียนที่ มศว ประสานมิตร ปี 4-6 มศว องครักษ์ หรือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ปี 1-3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ปี4-6 เรียนที่ มศว องครักษ์

เว็บไซต์ : http://med.swu.ac.th/

ทีมาของรูป เพจ Medswu Souvenir SHOP

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0