Breaking News

ข้อมูล TCAS68 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศข้อมูลการรับสมัคร TCAS68 ทุกรอบ ปีการศึกษา2568 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ข้อมูล TCAS68 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 จำนวนรับ 136 ที่นั่ง

 

1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX) จำนวนรับ 44 ที่นั่ง

แบ่งเป็น

1.1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 29 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย

 

1.1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในประเทศหรือต่างประเทศ อายุไม่้เกิน 25 ปี

 

1.1.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ จำนวน 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากทุกโรงเรียนในประเทศ หรือต่างประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี

 

1.2 โครงการผู้ความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) จำนวนรับ 92 คน

แบ่งเป็น

1.2.1โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 67 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1.2.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อายุไม่เกิน 25 ปี

 

1.2.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ จำนวน 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อายุไม่เกิน 25 ปี

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก รอบ Portfloio ปีการศึกษา2567

คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของปีการศึกษา 2566-2567

คะแนนสอบ BMAT รวม 2 Part ไม่ต่ำกว่า 4.0 Part3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

คะแนนสอบ NETSAT ปี2566 หรือ 2567 เกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนน ภาษาไทย 10 %  ภาษาอังกฤษ 30 % คณิตศาสตร์ 15 % เคมี 15 % ฟิสิกส์ 15 % ชีววิทยา 15 % คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 % คะแนนรวมทุกรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 %

 

ค่าสมัครสอบ ไม่รวมสอบสภาษาอังกฤษ

โครงการแรก 1,000 บาท โครงการถัดไป โครงการละ 500 บาท

 

คำเตือนผลงาน จาก Portfolio

ต้องเป้น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง วุฒิบัตร ที่เป็นทางการจากโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (ไม่นับเอกสารจากสถาบันกวดวิชา หรือองค์กร เพื่อจัดตั้งเพื่อธุรกิจทางการศึกษา)

 

รอบ 2 ปีการศึกษา2566 การรับระบบโควตาตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับรวม ปี66 132 ที่นั่ง ปี67 138 ที่นั่ง ปี67 148 ที่นั่ง

แบ่งเป็น

2.1 โครงการโควตาพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

2.2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (inclusive) จำนวนรับ ปี66 112 ที่นั่ง ปี67 118 ที่นั่ง ปี68 148 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อยู่ใน 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

 

แบ่งเป็น

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดาตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดเป็นพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (inclusive)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดาตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดเป็นพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ต้องมีภูมิสำเนานอกเขตอำเภอเมือง ยกเว้น บึงกาฬและหนองบัวลำภู

 

จำนวนรับทั้งหมด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ NETSAT วิชา ภาษาไทย 10 % ภาษาอังกฤษ  30 %  คณิตศาสตร์ 15  % เคมี 15 % ชีววิทยา 15 % ฟิสิกส์ 15 % แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน และรวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 50 %

 

 

รอบ 3 ปีการศึกษา2568 การรับตรงทั่วประเทศ กสพท จำนวนรับ 20 ที่นั่ง  <<รอประกาศ>>

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก  คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *