Breaking News

TCAS64 รอบ3 Admission2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS64 รอบ3 Admission2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ3 Admission2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันิสทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.1 เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  จำนวนรับเดิม 2,119 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 2,876 ที่นั่ง 

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3  admission2

⇒คณะเกษตร จำนวนรับเดิม 114 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 168 ที่นั่ง

⇒คณะประมง จำนวนรับเดิม 14 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 30 ทีน่ั่ง

⇒คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

⇒คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับเดิม 282 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 321 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับเดิม 181 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 188 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับเดิม 62 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 64 ที่นั่ง

⇒คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับเดิม 388 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 450 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับเดิม 324 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 356 ทึ่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับเดิม 10 ที่นั่ง  จำนวนรับใหม่ 13 ที่นั่ง

⇒คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับเดิม 103 ที่นั่ง จำนวนรับใหม่ 170 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับเดิม 260 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 560 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ183 ทีนั่ง

⇒คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับเดิม 80 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับใหม่ 105 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 23 ที่นั่ง

⇒คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยการชลประทาน จำนวนรับเดิม 5 ทีนั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 20 ที่นั่ง

⇒โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวนรับ 30 ทีนั่ง เป็นจำนวนรับใหม่ 50 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับใหม่ 25 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

 

1.2เรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน  จำนวนรับเดิม 497 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับใหม่ 492 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3  admission2

⇒คณะเกษตรศาสตร์  จำนวนรับเดิม 38 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 80 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับเดิม 73 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 116 ที่นั่ง

⇒คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับเดิม 300 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับใหม่ 492 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

 

⇒คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับเดิม 44 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 70 ที่นั่ง

⇒คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับเดิม 22 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 45 ที่นั่ง

⇒คณะประมง จำนวนรับ 10 ที่นุั่ง

⇒คณะสิ่งแวดล้อม จำนวรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

1.3เรียนที่ วิทยาเขตศรีราชา จำนวนรับเดิม 830 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ทั้งหมด 1,625 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3  admission2

⇒คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับเดิม 305 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับใหม่  995 ที่นั่ง

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับเดิม 45 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 100 ที่นั่ง

⇒คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  จำนวนรับเดิม 290 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 350 ที่นั่ง

⇒คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับเดิม 30 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 180 ที่นั่ง

⇒คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

1.4 เรียนที่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวนรับทั้งหมด 830 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่3  admission2

เกณฑ์ขั่นต่ำของแต่ละสาขา

*จำนวนรับแต่ละสาขายังไม่อัพเดท อ่านต่อมก ปรับจำนวนรับใหม่ ในระเบียบการด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับเดิม 5,483 ที่นั่ง เป็น จำนวนรับใหม่ 7,801 ที่นั่ง จำนวนรับอาจะมีมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามสาขา ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่3 admission2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission2 ทปอ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0