TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอบ 3 Admission1

คณะผลิตกรรมการเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 360 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา พืชไร่ พืชสวน อารักขาพืช เกษตรเคมี ปฐพีศาสตร์ การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร วิทยาการสมุนไพร(สหวิทยาการ) ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนทั้งหมด 100 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา พลังงานทดแทน ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด 27 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ใช้ PAT4

 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การประมง นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับทั้งหมด 780 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การจัดการ การตลาด การเงิน) บัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นวัตกรรมค้าปลีกสมัยใหม่ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ เฉพาะบัญชีกำหนด2.00 สาขาอื่นไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 600 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ กำหนดเกรด 2.00

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ภาษาอังกฤษ  ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ เฉพาะภาษาอังกฤษ กำหนดเกรดเฉลี่ย2.25

 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล  ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 210 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ กำหนดเกรด2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 260 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ จำนวนรับทั้งหมด 1,670 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชีววิทยาประยุกต์ เกษตรป่าไม้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชีววิทยาประยุกต์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ พัฒนาการท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ การจัดการชุมชน ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

⇒สาขาวิชา เกษตรป่าไม้ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวนรับทั้งหมด 800 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เทคโนโลยีการผลิตพืช การท่งเที่ยวเชิงบูรณาการ การเมืองการปกครองท้องถิ่น ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

รอบ3 Admssion2

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ 3 Admission 1 5,407 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้

รอบ 3 Admission 2 5,108 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ โดยมีแผนการเรียน  ตามคณะและสาขาระบุไว้

มีเกรดเฉลี่ย เฉพาะคณะและสาขาระบุ

มีคะแนนสอบ เฉพาะคณะและสาขาระบุ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่ 3 Admission1

⇒คุณสมบัติ เกรดเฉลี่ย

⇒เฉพาะบางสาขาใช้คะแนนสอบตามที่คณะระบุ

 

รอบที่3 Admission2

⇒GPAX

⇒O-NET

⇒GAT-PAT

*ตามสาขาระบุ

 

5.ค่าสมัครสอบ

สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission1 และ Admission2 ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0