โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2567

ส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2567

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2567

ตรวจสุขภาพ : วันที่ 23-24 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 26 เมษายน 2567

 

 

รอบ 1

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566

ส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 มกราคม 2567

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มกราคม 2567

ตรวจสุขภาพ : วันที่ 19 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 26 มกราคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ 1 Portfolio

⇒กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 16 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ 2 คน จังหวัดศรีสะเกษ 6 คน จังหวัดยโสธร 3 คน จังหวัดอุบลราชธานี 5 คน

⇒กลุ่มลดเหลื่อมล้ำ จำนวนรับ 4 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คน จังหวัดยโสธร 1 คน จังหวัดอุบลราชธานี 1 คน

 

รอบ 2 โควตา

⇒กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ 5 คน จังหวัดศรีสะเกษ 15 คน จังหวัดยโสธร 8 คน จังหวัดอุบลราชธานี 12 คน

⇒กลุ่มลดเหลื่อมล้ำ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คน จังหวัดยโสธร 1 คน จังหวัดอุบลราชธานี 1 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบ 1

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

⇒ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

⇒ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ตั้งในอยู่จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒มีคะแนนสอบ TGAT และภาษาอังกฤษ ประกอบ TOEFL itp ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL computer ไม่น้อยกว่า 153 หรือ TOEFL ibt ไม่น้อยกว่า 53 IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 68

 

กลุ่มลดความลดเหลื่อมล้ำ 

⇒ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

⇒ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิสำเนาของผู้สมัคร

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีคะแนนสอบ TGAT และภาษาอังกฤษ ประกอบ TOEFL itp ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL computer ไม่น้อยกว่า 153 หรือ TOEFL ibt ไม่น้อยกว่า 53 IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 68

 

 

รอบ 2 โควตา

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

⇒ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

⇒ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ตั้งในอยู่จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

กลุ่มลดความลดเหลื่อมล้ำ 

⇒ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือ ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

⇒ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิสำเนาของผู้สมัคร

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดลือก

รอบ 1 Portfolio

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

⇒คะแนนสอบ TGAT  50 %

⇒คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 45 %

⇒ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่น้อยกว่า ค่าย 1 5 %

 

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 

⇒คะแนนสอบ TGAT  50 %

⇒คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 45 %

⇒ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่น้อยกว่า ค่าย 1 5 %

 

รอบ 2 โควตา

⇒TGAT 10 %

⇒A-Level วิชา ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 % คณิตศาสตร์ 15 % ภาษาอังกฤษ 15 % ชีววิทยา 20 % เคมี 10 % ฟิสิกส์ 10 %

เฉลี่ยทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 45 %

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0