Breaking News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-10 พฤศจิกายน  2565

⇒ชำระเงิน : วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : ทุกโครงการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โครงการนักกีฬา สัมภาษณ์ : วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : แบบที่ 1.1 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 แบบที่ 1.2 วันที่ 16 มกราคม 2566 แบบที่ 1.2 ประกาศครั้งที่3 : วันที่ 27 มกราคม 2566

ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย แบบที่ 1.1 วันที่ 8-14 ธันวาคม 2565 แบบที่ 1.2 : วันที่ 16-20 มกราคม 2566 แบบที่ 1.2 ประกาศครั้งที่3 :  ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 

รอบ 2 โควตา 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ชำระเงิน : วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

⇒สอบสัมภาษณ์ : ไม่่มีการสอบสัมภาษณ์

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

⇒สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ค่าเทอม 20,000 บาท

 

รอบ 1 Portfolio 

จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 100 ที่นั่ง ปีนี้ 55 ที่นั่ง แบ่งเป็น หลักสูตรปกติ 50 ที่นั่ง และ นานาชาติ 5 ที่นั่ง

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ 15 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

หรือ

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

เกรดเฉลี่ย 3.50 5 เทอม  เด็กซิ่ว 6 เทอม 

⇒มีคะแนนสอบวัดความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 2 ปี IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ TOEFL PBT/ ITP ไม่่ตำกว่า 500  iBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ CMU eTEGS ไม่ต่ำกว่า 65 หรือ *CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 69 % หรือ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 650

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ใบรับรองแพทย์ <<คลิกโหลดที่นี่>>

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

ใบแสดงผลการเรียน

ผลคะแนนสอบ

แฟ้มสะสมงาน 10 หน้า  font Cordia New ขนาด 16  ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ความเรียง (Essay) ที่สะท้อนถึงการทำงานร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลประชาชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาล ตลอดจนแสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4, วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ/นวัตกรรม/การวิจัย/ความคิดสร้างสรรค์, รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นๆ ที่ได้รับ

หลักฐานการชำระเงิน

 

โครงการสานฝันฉันอยากเป็นพยาบาล หลักสูตรปกติ 35 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6  ไม่น้อยกว่า 3.50

⇒เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในนั้น ได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่า 60 %

⇒สามารถใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ใบรับรองแพทย์ <<คลิกโหลดที่นี่>>

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

ใบแสดงผลการเรียน

แฟ้มสะสมงาน 10 หน้า  font Cordia New ขนาด 16  ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ความเรียง (Essay) ที่สะท้อนถึงการทำงานร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลประชาชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาล ตลอดจนแสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4, วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ/นวัตกรรม/การวิจัย/ความคิดสร้างสรรค์, รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นๆ ที่ได้รับ

หลักฐานการชำระเงิน

 

รอบ 2 โควตา 

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ  จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

โควตาภาคเหนือ

คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT

A-Level ภาษาไทย, สังคมศึกษา,  ภาษาอังกฤษ,  คณิตศาสตร์ 1,  ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

 

โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT

A-Level ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1,  เคมี, ชีววิทยา

 

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ) จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

 

รอบ3 Admission จำนวนรับทั้งหมด 21 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 30 %

A-Level ภาษาอังกฤษ 20 % , คณิตศาสตร์ 1 10 %,  เคมี 15 %, ชีววิทยา 25 %

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม 45,000 บาท

 

รอบ 1 Portfolio

โครงการสานฝันฉันอยากเป็นพยาบาล  หลักสูตรนานาชาติ 5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6  ไม่น้อยกว่า 3.50

⇒เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในนั้น ได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่า 60 %

⇒สามารถใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ใบรับรองแพทย์ <<คลิกโหลดที่นี่>>

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

ใบแสดงผลการเรียน

แฟ้มสะสมงาน 10 หน้า  font Cordia New ขนาด 16  ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ความเรียง (Essay) ที่สะท้อนถึงการทำงานร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลประชาชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาล ตลอดจนแสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4, วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ/นวัตกรรม/การวิจัย/ความคิดสร้างสรรค์, รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นๆ ที่ได้รับ

หลักฐานการชำระเงิน

 

รอบ2 โควตา 

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน ,  คณิตศาสตร์ 1,  ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา

 

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ IPAS Round2  จำนวนรับทั้งหมด 15 ทีนั่ง

 

รอบ3 Admission1 จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 30 %

A-Level ภาษาอังกฤษ 20 % , คณิตศาสตร์ 1 10 %,  เคมี 15 %, ชีววิทยา 25 %

 

จำนวนรับทุกหลักสูตร 

256 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *