Breaking News

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบTCAS 65 ในรอบPortfolio โควตา รับตรงร่วมกัน แอดมิชชั่น ข้อมูลนี้พี่นัทได้มาจากงาน open house มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมา

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

*บทความนี้ไม่อนุญาตเว็บไซต์อื่นนำข้อมูลไปลง

 

หลักสูตรที่เปิดรับ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองจากสภาพยาบาลแล้ว

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*การรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบTCAS 65 ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนรับและอื่นๆ ปีที่แล้ว พยาบาลมหิดล เปิดรับถึง 3 รอบเลยนะ กรณีมีน้องสละสิทธิ์ในรอบแรกๆ จะนำจำนวนรับมารวมในรอบหลังๆ

 

รอบที่1 Portoflio หมดเขตแล้ว   จำนวนรับ ปีที่แล้ว 100 ที่นั่ง ปีนี้ 160 ที่นั่ง

สมัครทางออนไลน์ : ตั่งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2564

 

คุณสมบัติและองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

มีเกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

GPA เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

Portfolio โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์

 

รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐานตามตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น TOEIC-600 / MU-ELT84 / TOELF IBT-60/ IELTS 5.0

2.ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ /การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

3.เคยส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าประกวดและได้รับรางวัล

 

 

รอบที่2 โควตา  หมดเขตแล้ว ปรับจำนวนรับ จาก 25 ที่นั่ง เป็น 104 ที่นั่ง

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม -20 เมษายน 2565

 

โครงการที่เปิดรับ

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับทั่วประเทศ  จำนวนรับ 4 ที่นั่ง

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับทั่วประเทศ  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

โครงการพื่นที่ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รับทั่วประเทศ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทย์-คณิต

⇒เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.75 และโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนเฉลี่ยสะสมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เฉพาะโครงการพื้นที่

⇒สำเร็จการศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทย์-คณิต  ในปีการศึกษาปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) เพชรบุรี ราชบุรี และพิษณุโลก

 

โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

⇒เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทั้งนี้ ตอนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เช่นกัน)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 อังกฤษ ไทย และสังคม ทุกวิชาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 %

⇒GAT/PAT2 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

⇒คุณสมบัติทั่วไป

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่3  (แอดมิชชั่น) จำนวนทั้งหมด ปีที่แล้ว แอด1 200 ที่นั่ง และแอด2 มีการปรับจำนวนรับใหม่เป็น 180 ที่นั่ง ปีนี้ 96 ที่นั่ง อาจจะมีการปรับใหม่อีกครั้ง

  • รับสมัคร : 2 – 12 พ.ค. 65ประกาศผล :– ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65– ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas :– ครั้งที่ 1 : 18 – 19 พ.ค. 65- ครั้งที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต

⇒เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 มีค่าน้ำหนัก 25 % อังกฤษ ไทย และสังคม  คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน ชีววิทยา ไทย สังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน  ยกเว้น ภาษาอังกฤษมากกว่า 25 % มีค่าน้ำหนัก 25 %

⇒GAT ค่าน้ำหนัก 30 % PAT2  ค่าน้ำหนัก 20 %

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร  โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน <<คลิกอ่านที่นี่>>

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก <<คลิกอ่านที่นี่>>

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพื้นที่ <<คลิกอ่านที่นี่>>

รอบ 2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่มพยาบาล facebook  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————

One comment

  1. สวัสดีค่ะ คือหนูลงทะเบียนของทางมหาลัยแล้ว แต่พอจะเข้าสู่ระบบ เข้าไม่ได้ค่ะ บอกว่าไม่พบข้อมูลลงทะเบียน พอหนูสมัครใหม่ ระบบบอกว่าสมัครแล้ว คือมันยังไงหรอค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น