Breaking News

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2563 เป็นต้นไป โดยมีการ สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อัพเดทวันที่ 12/5/2565

 

1.ค่าเทอมต่อภาคการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบำบัด

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะเทคนิคการแพทย์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค  ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  50,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม 30,000 บาท /ภาคการศึกษา

*นักศึกษาปี1-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย

*นักศึกษาปี4-6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยชำระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น

 

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

*นักศึกษาปี1-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย

*นักศึกษาปี4-6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยชำระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น

 

⇒หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ค่าเทอม  35,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะพยาบาลศาสตร์

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

วิทยาลัยราชสุดา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิทยาเอกการออกกำลังกายและการกีฬาและวิชาเอกฟุตบอล ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะศิลปศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค่าเทอม  17,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเทอม  17,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาการศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ค่าเทอม  17,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ค่าเทอม  17,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ค่าเทอม  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  25,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือง ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ค่าเทอม  17,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ค่าเทอม  17,000 บาท/ภาคการศึกษา

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  18,000 บาท/ภาคการศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

*นักศึกษาปี1-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย

*นักศึกษาปี4-6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยชำระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สถาบันพระบรมราชชนก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ทุกศูนย์แพทยศาสตรศึกษายกเว้นโรงพยาบาลราชบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

*นักศึกษาปี1-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย

*นักศึกษาปี4-6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ให้ชำระที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา สถาบันพระบรมราชชชนก

 

ศูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

*นักศึกษาปี1-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย

*นักศึกษาปี2-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยชำระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น

*นักศึกษาปี4-6 ให้ชำระที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา สถาบันพระบรมราชชชนก

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

3.ค่าธรรมเนียมในการเข้าพัก

อัพเดทวันที่ 1 มกราคม 2564

รายภาคการศึกษา (ภาคต้น / ภาคปลาย)

– บ้านพุทธรักษา / บ้านกันภัยมหิดล จำนวนเงิน 3,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)

– บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดี จำนวนเงิน 6,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)

– บ้านศรีตรัง จำนวนเงิน 8,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)

ค่าประกันความเสียหายและมัดจำลูกกุญแจ นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในครั้งแรก
จะต้องเสียค่าประกันความเสียหายและมัดจำลูกกุญแจและค่าคีย์การ์ด ในอัตราดังต่อไปนี้

– บ้านพุทธรักษา / บ้านกันภัยมหิดล จำนวนเงิน ๖๐๐ บาท

– บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดี จำนวนเงิน ๑,๑๐๐ บาท

– บ้านศรีตรัง จำนวนเงิน ๑,๒๕๐ บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้นักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านมหิดลมีสิทธิใช้ไฟฟ้า ฟรี 50 ยูนิต / ต่อห้อง
ถ้าใช้ไฟฟ้าเกินจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ค่าธรรมเนียมหอพัก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

 

 

2 comments

  1. ผมจะเปลี่ยนระบบใหม่ครับเป็นเออีชีครับผม

  2. อยากทราบค่าเทอมของRACD ของมหิดลค่ะ(สาขาแก้ไขการพูด)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *