Breaking News

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยทักษิณทยอยประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีข้อมูลต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : 9 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65

ประกาศผล : 2 ก.พ. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 65

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 11 – 25 ก.พ. 65

 

*เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเชื่อมกับ mytcas จะมีการเลื่อนเปิดรับสมัครเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

*โดยจะมีการเปิดรับ 4 โครงการ แต่ละโครงการคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้าง สามารถอ้างอิงจากปีที่แล้วได้เลย ให้คลิกที่ระเบียบการด้านล่างได้เลย

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการส่งเสริมนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

คณะที่เปิดรับ

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ 267 ที่นั่ง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วืทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิศวกรรมศาตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมบางและพอลิเมอร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิขา นิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรละชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ตามสาขาวิชา

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา คณิตศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 362 ที่นั่ง

คณะมนูษยศาสตร์และสงคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ ) นิเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาจีน(เรียนม.ทักษิณ 4ปี) ภาษาจีน (เรียนม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา  ภาษาไทย  ศิลปศึกษา  การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา   รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา การบัญชี  การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  เศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การประกอบการจัดการ รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การตลาด รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม ๅ, การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.โครงการส่งเสริมนักเรียน คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

คณะที่เปิดรับ

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ 200 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วืทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช สัตวศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมบางและพอลิเมอร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรละชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิขา นิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา พลศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 195 ที่นั่ง

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาณี่ปุ่น  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ภาษาจีน(เรียนม.ทักษิณ 4ปี) ภาษาจีน (เรียนม.ทักษฺณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาษาไทย  การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาวิชา   ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา  การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขา ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา การบัญชี  การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  เศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การประกอบการจัดการ รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การตลาด รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม, การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

ระเบียบการรับสมัคร  โครงการคุณธรรมจริยธรรม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ 100 คน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วืทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิศวกรรมศาตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมบางและพอลิเมอร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.50 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิขา นิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.75 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรละชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ตามสาขาวิชา

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 292 ที่นัง

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาณี่ปุ่น  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ภาษาจีน(เรียนม.ทักษิณ 4ปี) ภาษาจีน (เรียนม.ทักษฺณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาวิชา   ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา  การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขา ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา การบัญชี  การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  เศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การประกอบการจัดการ รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การตลาด รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม, การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

ระเบีบยการรับสมัคร โครงการผู้มีทักษะทางด้านวิชาการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

4.โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

คณะที่เปิดรับ

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ 4 คน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 128 คน

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์-กระจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ  ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

ระเบียบการรับสมัคร โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.รอบ1 YOUNG SMART TSU 2022  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.คณะที่เปิดรับ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

วิทยาการจัดการเพื่อพัฒนา

คณะนิติศาสตร์  เรียนที่สงขลา

คณะนิติศาสตร์ เรียนที่พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใชัคัดเลือก

GPAX และ GPA ในวิชาที่เกี่ยวข้อง

Portfolio

 

5.ค่าสมัครสอบ

370 บาท ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

 

6.เอการที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาใบแสดงผลการเรียน

สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

แฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 กระดาษ A4

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

34 comments

 1. คูซัยมะฮ์. ลอเด็ง

  หนูสนใจที่จะเข้าเรียนม.ทักษิณ
  คณะศึกษาศาสตร์,ประถมศึกษา

 2. อามานี เตาะสาตู

  หนูอยากเข้า ม.ทักษิณ ค่ะ
  อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกประถมวัย

 3. ธีรภัทร์ ไหลหมาน

  ผมสนใจคณะศึกษาศาสตร์ เอกวิชาพละคัพ

 4. อัฟนาน สะตาปอ

  สนใจคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ เอกอังกฤษ

 5. อัฟนาน สะตาปอ

  หนูสนใจคณะมนุษยศาสตร์ เอกอังกฤษค่ะ

 6. ชลญา สาแล๊ะ

  หนูสนใจคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  สาขาการประกอบการค่ะ

 7. อยากเข้าพยาบาลค้าเปิดเมื่อไรค้า

 8. น.ส.ณัชชานัทธ์ ทำนากล้า

  นู๋สนใจ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาค่ะ

 9. นางสาวรัตนพรรณ เชิ้อเพ็ชร์

  สนใจคณะพยาบาลคะอยากทราบเกณฑ์รอบพอร์ต

 10. เด็กซิ่วรับไม่ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์

 11. มะรีเป็น เทษา

  สนใจคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์คับ

 12. สนใจคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลสื่อสารการศึกษาครับไม่ทราบว่าเปิดไหมครับ

 13. ผมมีผลงานทางด้านอื่นแต่จะลงศิลปะการออกแบบพอได้ใหม่ครับ

 14. อดินันท์

  คณะนิเทศศาสตร์ ใช้คะแนน9วิชาสามัญป่าวคับ

 15. เรียนกศน ควรสมัครรอบไหนคะ

 16. ระเบียบจะมาจอนไหนหรอค่ะ

 17. ม.ทักษิณมีทุนแจกไหมคะ

 18. อยากทราบรายละเอียดของตัวportfolioว่ากำหนดอะไรนอกเหนือจากที่บอกไว้ด้านบนอีกมั่ยคะ แล้วเราสามารถครีเอตออกมาในรูปแแบแนสนอนได้มั้ยคะ รบกวนใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ

 19. จันทกานต์

  ระเบียบพอร์ตดูได้จากตรงไหนคะ
  ช่วยบอกหน่อยได้มั้ย

 20. รอบพอร์ตถ้าจะเข้า ต้อง ทำโครงการฯ หรือว่ายื่นเองได้ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น