Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยทักษิณทยอยประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีข้อมูลต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 ครั้งที่ 2

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 1 มีนาคม 2567

 

รอบ 1 ครั้งที่ 1

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10-23 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 1 มีนาคม 2567

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*เกรดที่ยื่นไม่น้อยกว่า 4 เทอม แปล คือ 4 5 หรือ 6  เทอม ก็ได้

 

 

1.โครงการที่เปิดรับ

โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัด ภาคใต้

 

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ  284 ที่นั่ง

คณะนิติศาสตร์  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิขา นิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จำนวนรับ 84 ที่นั้่ง

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  จำนวนรับ 30 ที่นั้่ง

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวนรับ 49 ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 46 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา เคมี รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 556 ที่นั่ง

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ( การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาด สื่อดิจิทัล)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ภาษาจีน(เรียนม.ทักษิณ 4ปี) ภาษาจีน (เรียนม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาษาไทย  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาวิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา สังคมศึกษา   รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

สาขาวิชา  เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขา คณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ วิชาเอก ดนตรีไทย ดนตรีสากล

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา การบัญชี  การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  การตลาด การประกอบการจัดการเศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขากำหนด

 

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม, การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

ระเบียบการรับสมัคร  โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัด ภาคใต้  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โควตาพิเศษรับนักเรียนต่างภูมิภาค

 

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ  69 ที่นั่ง

คณะนิติศาสตร์  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิขา นิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 46 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา เคมี รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 ขึ้นไป 

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ 167 ที่นั่ง

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ( การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาด สื่อดิจิทัล)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ภาษาจีน(เรียนม.ทักษิณ 4ปี) ภาษาจีน (เรียนม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว,   รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาวิชา  การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ วิชาเอก ดนตรีไทย ดนตรีสากล

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา การตลาด เศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขากำหนด

 

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  รับเกรดเฉลี่ย 2.50

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตาพิเศษรับนักเรียนต่างภูมิภาค รับทั่วประเทศ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

โควตาพิเศษ ต้นกล้าสาธิต จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตครูดี 55 ปี ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ) พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

 

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใชัคัดเลือก

GPAX และ GPA ในวิชาที่เกี่ยวข้อง

Portfolio

 

5.ค่าสมัครสอบ

370 บาท ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

 

6.เอการที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาใบแสดงผลการเรียน

สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

แฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 กระดาษ A4

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

 

 

 

โครงการใน รอบ1 ครั้งที่ 1

1.1 โครงการส่งเสริมนักเรียน คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

คณะที่เปิดรับ

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 200 ที่นั่ง ปี67 187 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั้่ง

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  จำนวนรับ 45 ที่นั้่ง

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิศวกรรมศสาตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวนรับ 31 ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิขา นิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ  เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ า รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปี 66 195 ที่นั่ง ปี67 228 ที่นั่ง

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ( การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาณี่ปุ่น  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ภาษาจีน(เรียนม.ทักษิณ 4ปี) ภาษาจีน (เรียนม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาวิชา   ฟิสิกส์ ชีววิทยา สังคมศึกษา  การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

สาขาวิชา  เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขา คณิตศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา การบัญชี  การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  การตลาด การประกอบการจัดการเศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขากำหนด

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม, การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

ระเบียบการรับสมัคร  โครงการคุณธรรมจริยธรรม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.2โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ ปี66 130 คน ปี67 133 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิศวกรรมศาตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.50 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรละชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50 ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วืทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิขา นิติศาสตร์   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.75 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 3.00

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปี66 340 ที่นัง ปี67 295 ที่นั่ง

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษามลายู   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา ภาษาจีน(เรียนม.ทักษิณ 4ปี) ภาษาจีน (เรียนม.ทักษฺณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา   ชีววิทยา การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา  เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขา คณิตศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา การบัญชี  การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด การประกอบและการจัดการ เศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา การตลาด การประกอบและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ รับกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะนิติศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม, การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

ระเบีบยการรับสมัคร โครงการผู้มีทักษะทางด้านวิชาการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

คณะที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ 4 คน  ปีที่แล้วไม่รับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปี 66 140  คน ปี67 38 ที่นั่ง

คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์-กระจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ  ภาษามลายู ภาษาไทย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รับเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา  ศิลปะการออกแบบ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4. โครงการ โครวตาพิเศษ  รับนักศึกษา ปวช ปีการศึกษา 2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

34 comments

 1. คูซัยมะฮ์. ลอเด็ง

  หนูสนใจที่จะเข้าเรียนม.ทักษิณ
  คณะศึกษาศาสตร์,ประถมศึกษา

 2. อามานี เตาะสาตู

  หนูอยากเข้า ม.ทักษิณ ค่ะ
  อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกประถมวัย

 3. ธีรภัทร์ ไหลหมาน

  ผมสนใจคณะศึกษาศาสตร์ เอกวิชาพละคัพ

 4. อัฟนาน สะตาปอ

  สนใจคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ เอกอังกฤษ

 5. อัฟนาน สะตาปอ

  หนูสนใจคณะมนุษยศาสตร์ เอกอังกฤษค่ะ

 6. ชลญา สาแล๊ะ

  หนูสนใจคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  สาขาการประกอบการค่ะ

 7. อยากเข้าพยาบาลค้าเปิดเมื่อไรค้า

 8. น.ส.ณัชชานัทธ์ ทำนากล้า

  นู๋สนใจ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาค่ะ

 9. นางสาวรัตนพรรณ เชิ้อเพ็ชร์

  สนใจคณะพยาบาลคะอยากทราบเกณฑ์รอบพอร์ต

 10. เด็กซิ่วรับไม่ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์

 11. มะรีเป็น เทษา

  สนใจคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์คับ

 12. สนใจคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลสื่อสารการศึกษาครับไม่ทราบว่าเปิดไหมครับ

 13. ผมมีผลงานทางด้านอื่นแต่จะลงศิลปะการออกแบบพอได้ใหม่ครับ

 14. อดินันท์

  คณะนิเทศศาสตร์ ใช้คะแนน9วิชาสามัญป่าวคับ

 15. เรียนกศน ควรสมัครรอบไหนคะ

 16. ระเบียบจะมาจอนไหนหรอค่ะ

 17. ม.ทักษิณมีทุนแจกไหมคะ

 18. อยากทราบรายละเอียดของตัวportfolioว่ากำหนดอะไรนอกเหนือจากที่บอกไว้ด้านบนอีกมั่ยคะ แล้วเราสามารถครีเอตออกมาในรูปแแบแนสนอนได้มั้ยคะ รบกวนใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ

 19. จันทกานต์

  ระเบียบพอร์ตดูได้จากตรงไหนคะ
  ช่วยบอกหน่อยได้มั้ย

 20. รอบพอร์ตถ้าจะเข้า ต้อง ทำโครงการฯ หรือว่ายื่นเองได้ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0