รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บูรพา รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ปรับเกณฑ์ขั่นต่ำ รอบ2 โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

สละสิทธิ์ :  วันที่  6 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

 

1.โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด จำนวนรับ 3,258 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

 

คณะที่ใช้คะแนนสอบ

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ประวัติศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) การจัดการทรัพยากร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ ภาคพิเศษ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ภาคปกติและภาคพิเศษ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

ใช้ GPAX 10 % GAT50 % PAT 1 40 %

 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์   สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มการจัดการโรงแรม

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ การบริหารท้องถิ่น การบริหารทั่วไป รัฐศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ

สาขาวิชา การบริหารท้องถิ่น การบริหารทั่วไป ภาคปกติ ภาคปกติ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมอุตสาหกรรม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)

สาขาวิชา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  สาธารณสุขชุมชน สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา นิทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติและภาคพิเศษ

สาขาวิชา ออกแบบเซรามิกส์

 

คณะดนตรีและการแสดง

สาขาวิชา ดนตรี  (วิชาเอก ดนตรีไทย ดนตรีสากล) ศิลปะการแสดง (วิชาเอก นาฏศิลป์และการกำกับลีลา ศิลปะการละคร) การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ศิลปศึกษา พลศึกษา

 

คณะโลจิกติกส์

สาขาวิชา วิศวกรรมโซ๋อุปทาน การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การจัดการและการสอนกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ การจัดการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ การพัฒนาศักยสากล (การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์)

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ โภชนบำบัดและกำหนดอาหาร พยาธิวิทยากายวิภาค

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่มวิชา เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล เทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์และการออกแบบพืชอาหาร) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล การจัดการโลจิติกส์และการค้าชายแดน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ การประกอบการ

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชา เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว รัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา นวัตกรรมเกษตร (นวัตกรรมการพืชศาสตร์ นวัตกรรมการผลิตสัตว์) พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวนรับ 16 ที่นั่ง   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3. โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 110 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศิลป์ กลุ่มคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภาคปกติและภาคพิเศษ , โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ภาคปกติและภาคพิเศษ, ออกแบบกราฟิกและโฆษณา, คอมพิวเตอร์กราฟิก, โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย, ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา), ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ(ครีเอทีฟอาร์ต กราฟิกครีเอทีฟ), จิตรกรรมสร้างสรรค์

 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

ทดสอบตามสาขา อ่านต่อระเบียบการ

 

4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 2 จำนวนรับ 431 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขต จันทบุรี

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ, เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่ม เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร), หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (กลุ่มการตลาดและบริการ, การประกอบการ), การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชา เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ, ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ, ออกแบบเครื่องประดับ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

 

5. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว จำนวนรับทั้งหมด 325 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว, รัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตสัตว์), พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 

6. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว จำนวนรับทั้งหมด 85 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา นวัตกรรมเกษตร (กลุ่ม นวัตกรรมการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตสัตว์), พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 

7. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

8. โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว

 

9. โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการอื่นๆอาจจะมีมากเพิ่มอีก รอประกาศอีกครั้ง

 

จำนวนรับทั้งหมด

4,345 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โควตา   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น