Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบพอร์ต 65 ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio จำนวนรับกว่า 5 พันที่นั่ง มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 1 ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1

 

พี่นัทอาจจะเขียนผิดบ้าง ตกไปบ้าง รบกวนน้องแจ้งพี่นัทด้วยนะ เนื่องจากเวลาพี่นัทพิมพ์ รอบพอร์ต บูรพา รักษาตัวอยู่ในรพ. จ้า

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่  1 ธันวาคม 2564 -20 มกราคม 2565

*นักเรียนความสามารถพิเศษ๋ หมดเขต 20 ธันวาคม 2565 ส่งเสริมนักเรียนที่มีจริยธรรม กำหนกการ ตาม สพม 18 กำหนด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และ ครั้งที่ 2 วันที่  6 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานตัว : วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รายละเอียด รอบที่1 ม.บูรพา

 

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  ปีที่แล้ว จำนวนรับทั้งหมด 569 ที่นั่ง ปีนี้ 959 ที่นั่ง 

หมดเขตแล้ว

 

คณะเภสัชศาสตร์  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.20

 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ

รับเกรด2.00 สาขาวิชาสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา

รับเกรด2.50  สาขาวิชาจิตวิทยา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ภาษาไทย

รับเกรด 3.00  สาขาวิชา ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชา การบริหารทั่วไป (ภาคปกติและภาคพิเศษ) นิติศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

สาขาวิชา การบริหารท้องถิ่น (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ สถิติ รับเกรดเฉลี่ย 2.00

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีวเคมี รับเกรดเฉลี่ย 2.50

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  รับเกรดเฉลี่ย 3.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อุตสาหกรรมดิจิทัล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75

สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรสองภาษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัศดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ครีเททีฟอาร์ตและกราฟฟิกครีเอทีฟ จิตรกรรมสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์(คอมพิเตอร์กราฟฟิก โทรทัศน์และดิจิมีเดีย ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ออกแบบเซรามิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์(หลักสูตร 2 ภาษา) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะดนตรีและการแสดง

สาขาวิชา ดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล) ศิลปะการแสดง(วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา ศิลปะการละคร) การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาจีน 5 ปี รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีการศึกษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะโลจิสติกส์

สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี วิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมโซ๋อุปทาน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ การพัฒนาศักยภาพสากล (กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ) บริหารธุรกิจการเงิน บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาเขตจันทบุรี

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ,ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)

บริหารธุรกิจ (การตลาดและการบริหาร การประกอบการ) การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงและการออกแบบพืชอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การบริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

โครงการเพชรตะวันออก  จำนวนรับทั้งหมด 980 ที่นั่ง

 

*ต้องมีเปอร์เซนต์ไทล์ของโรงเรียน 85 ขึ้นไป ติดต่อโรงเรียนน้อง

*ผู้สมัครมีภูมิสำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บิดา-มารดา มีภูมิสำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด 12 จังหวัดดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ภาษาไทย

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

สาขาวิชา หลักสูตรบัณชี บริหารธุรกิจบัณฑิต (กลุ่มวิชา การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ)

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชา การบริหารทั่วไป (ภาคปกติและภาคพิเศษ) นิติศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ สถิติ คณิตศาสตร์ เคมี ชีวเคมี  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วาริชศาสตร์

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อุตสาหกรรมดิจิทัล  ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรสองภาษา วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัศดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ภาษาจีน 5 ปี คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีการศึกษา

 

คณะโลจิสติกส์

สาขาวิชา วิทยาการเดินเรือ   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี)

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การจัดการและการสอนกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ การพัฒนาศักยภาพสากล (กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ) บริหารธุรกิจการเงิน บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์)

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ โภชนาการแลการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค

 

วิทยาเขตจันทบุรี

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ,ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)

บริหารธุรกิจ (การตลาดและการบริหาร การประกอบการ) การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงและการออกแบบพืชอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล

 

วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การบริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)    <<คลิกอ่านที่นี่>>

  • มีโรงเรียน 129 จังหวัด ตามทั่วประเทศ

 

 

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กศรีระยอง จำนวนรับทั้งหมด 739 ที่นั่ง

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ

รับเกรด 3.00  สาขาวิชาภาษาไทย  รับเกรด 2.50ภาษาญี่ปุ่น

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชา การบริหารท้องถิ่น (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การบริหารทั่วไป (ภาคปกติและภาคพิเศษ) นิติศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สถิติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัศดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะโลจิสติกส์

สาขาวิชา วิทยาการเดินเรือ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี  วิศวกรรมโซ๋อุปทาน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ การพัฒนาศักยภาพสากล (กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ) บริหารธุรกิจการเงิน บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจ (การตลาดและการบริหาร การประกอบการ) การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงและการออกแบบพืชอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาเขตสระแก้ว

โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การบริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

กำลังศึกษาระดับม.6 เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐานและการบันทึกจากหนังสือรับรองสถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสา

 

ระเบียบการรับสมัคร เด็กดีศรีระยอง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม จำนวนรับทั้งหมด 760 ที่นั่ง

กำหนกการ ตาม สพม 18 กำหนด

 

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา ศาสนาและปรัชญา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชาภาษาไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวชาภาษาญี่ปุ่น รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชา การบริหารท้องถิ่น (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การบริหารทั่วไป (ภาคปกติและภาคพิเศษ) นิติศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สถิติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัศดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะโลจิสติกส์

สาขาวิชา วิทยาการเดินเรือ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี  วิศวกรรมโซ๋อุปทาน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาิชาการจัดการและการสอนกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สื่อสารมวลทางกีฬา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ การพัฒนาศักยภาพสากล (กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ) บริหารธุรกิจการเงิน บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจ (การตลาดและการบริหาร การประกอบการ) การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงและการออกแบบพืชอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาเขตสระแก้ว

โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การบริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาม.6 จากโรงเรียนในจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก

มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักสูตรจากสถานศึกษาในการทำกิจกรรม

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการสอวน.1 จำนวนรับทั้งหมด 378 ที่นั่ง

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ

รับเกรด 3.00 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร ภาคปกติและภาคพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะรัฐศาสาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สถิติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัศดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจ (การตลาดและการบริหาร การประกอบการ) การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงและการออกแบบพืชอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

วิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การบริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เกณฑ์การพิจารณา

กำลังศึกษาม.6

ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการสอวน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวนรับทั้งหมด 370 ที่นั่ง

 

วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจ (การตลาดและการบริหาร การประกอบการ) การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงและการออกแบบพืชอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รับเกรดเฉลี่ยไมต่่ำกว่า 2.75

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่1   จำนวนรับทั้งหมด 345 ที่นั่ง

วิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

 

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการทับทิมสยาม  จำนวนรับทั้งหมด 53 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

แฟ้มสะสมงาน ด้านกีฬา หรือศิลปะ

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการทับทิมสยาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่1 รอบที่1 จำนวนรับทั้งหมด 105 ที่นั่ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

เกณฑ์การคัดเลือก

เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

 

ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565 จำนวนรับทั้งหมด 87 ที่นั่ง

 

สาขาวิชา ดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์และการกำกับลีลา ศิลปะการแสดง การจัดการผลิตสื่้อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

ระเบียบการรับสมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 190 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การจัดการและการสอนกีฬา การสื่อสารมวลชนทางกีฬา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปริญญาตรีใบที่ 2 ครั้งที่1  จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

 

เกณฑ์การคัดเลือก

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอื่น ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์

 

โครงการรับบุคคลที่สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

จำนวนรับทั้งหมด 

5,756 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครทุกโครงการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

อัพเดท!รวมคณะที่เปิดรับและค่าเทอม มหาวิทยาลัยบูรพา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น