Breaking News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารังสีเทคนิค ในระบบ TCAS66 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา2566

รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566

⇒ชำระเงิน : วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 23 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 

โครงการเพชรจุฬาภรณ์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 4 หรือ 5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

แฟ้มสะสมงาน จำนวนไม่เกิน 20 หน้า ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว รางวัลและผลงานทางด้านวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสาและกิจกรรมอื่นๆ

คะแนนสอบ TGAT รวทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

 

รอบ 2 โควตา 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

⇒ชำระเงิน : วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 เมษายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 

โครงการจุฬาภรณ์-EEC จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีทะเบียนบ้าน อยู่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

มีผลการเรียน 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ TGAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

A-Level วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

⇒สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีหน่วยกิตวิชา วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และ ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ TGAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

A-Level วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 

โครงการจุฬาภรณ์- EEC จำนวนรับทั้งหมด 1 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีทะเบียนบ้าน อยู่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

มีผลการเรียน 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ TGAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

A-Level วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : รอประกาศ

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : รอประกาศ

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีหน่วยกิตวิชา วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และ ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ TGAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

A-Level วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ สาขาวิชารังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *