Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 Admission1 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ รับ 13 ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์, ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับ 96 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, สถิติ, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์โมเลกุล, นวัตกรรมทางชีววิทยา, พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะเทคโนโลยี รับ 42 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, สัตวศาสตร์, ประมง ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ 28 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา ใช้ GAT 100%

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  รับ 97 ที่นั่ง

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, สื่อนฤมิต, นิเทศศาสตร์, วิทยาการข้อมูลประยุกต์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใช้ GAT 100%

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 90 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ GAT PAT1 PAT3

 

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม ใช้ GAT PAT4

สาขาวิชา นฤมิตศิลป์, การจัดการงานก่อสร้าง  ใช้ GAT 100%

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 93 ที่นั่ง

การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม ใช้ GAT 100%

 

คณะการบัญชีและการจัดการ รับ 445 ที่นั่ง

สาขาวิชา บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารการเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ใช้ GAT 100%

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 111 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย, ภาษาเพื่อการสร้างสื่อ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเพื่อการสื่อสารนานาชาติ, ประวัติศาสตร์, การพัฒนาชุมชนและสังคม, ภาษาตะวันออก, ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ใช้ GAT 100%

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ GAT PAT 1

สาขาวิชา ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาตะวันออก ใช้ GAT PAT7

 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รับ 135 ที่นั่ง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ GAT 100%

 

คณะศึกษาศาสตร์ รับ 88 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ใช้ GAT PAT2 PAT 5

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ใช้ GAT PAT1 PAT5

สาขาวิชา สังคมศึกษา, ภาษาไทย, การศึกษาปฐมวัย ใช้ GAT PAT5

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ GAT PAT 1 PAT2 PT5

สาขาวิชา จิตวิทยา ใช้ GAT PAT1 PAT2

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้ GAT 100%

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ รับ 27 ที่นั่ง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้ GAT PAT6 

สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม ใช้ GAT 100%

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับ 21 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ ใช้ GAT 100%

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้ GAT PAT5

 

คณะนิติศาสตร์ รับ 67 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ใช้ GAT 100%

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 36 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, อนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา)

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

คณะเภสัชศาสตร์ รับ 3 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม  ใช้ GAT และวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 เคมี)

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้ GPAX GAT PAT1 GAT2 วิชาชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์ (กสพท.) รับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม  ใช้วิชาเฉพาะและวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กสพท.) รับ 10ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้วิชาเฉพาะและวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,429 ที่นั่ง ซึ่งจำนวนรับอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติผู้สมัคร 

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ตามประกาศด้านบน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *