Breaking News

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

เฉพาะครุศาสตรบัณฑิต

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 24 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

ประกาศผล ที่นั่งสอบ : วันที่ 21 ตุลาคม 2565

สอบวัดความรู้ : วันที่ 29 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดเลือก : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ มหาวิทยาลัย : วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

บันทึกประวัตินักศึกษา : วันที่ 21-31 มกราคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ กับ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 

หลักสูตรอื่นๆ 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 24 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

ประกาศผล ที่นั่งสอบ : วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ มหาวิทยาลัย : วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

บันทึกประวัตินักศึกษา : วันที่ 21-31 มกราคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ กับ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอบ CMRU model

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 912 ที่นั่ง

สาขาวิชา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เคมี ชีววิทยา ดนตรีศึกษา  นาฏศิลป์ พลศึกษา ฟิสิกส์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปศึกษา สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์

 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

สาขาวิชา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย

 

รอบ CMRU Education Expo 

หลักสูตรอื่นๆ

เรียนที่เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์

⇒สาขาวิชา จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาองค์การ)

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัตวศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 560 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง ศิลปะและการออกแบบ  รับทุกแผนการเรียน

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน รับเฉพาะแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 335 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการ (4ปี เทียบโอน) การตลาด การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การบัญชี (4ปี เทียบโอน) การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4ปี เทียบโอน ) ธุรกิจระหว่างประเทศ นวัตกรรมธุรกิจบริหาร นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด 210 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ รับทุกแผนการเรียน

 

เรียนที่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวนรับทั้งหมด 607 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาธารณสุขชุมชน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

⇒สาขาที่เปิดรับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี และเทียบโอน) คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ) เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

⇒912 ที่นั่ง

 

เฉพาะรอบ CMRU Education Expo

⇒1,872 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะคณะครุศาสตร์

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบวัดแววความเป็นครู

⇒สอบวิชาเอกแต่ละสาขา

 

สาขาอื่นๆ

⇒เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร CMRU model  คณะครุศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร CMRU Education Expo <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น