Breaking News

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>> หรือ  <<คลิกอ่านที่นี่>> อันนี้ยังไม่อัพเดท

ล็อคอินเข้าไปแล้ว คลิกที่เลขที่ใบสมัคร

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 4-14 พฤศจิกายน  2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 21 ธันวาคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 ธันวาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

โครงการที่เปิดรับ

1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

 • ประกาศรับสมัคร
 • เว็บไซต์สำหรับทำ Portfolio อิเล็กทรอนิกส์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-1721
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร เพื่อศึกษาในหลักสูตร
  อักษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร โทร. 02-218-4802, 02-218-4804
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4817
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4875
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

– โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษและโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

–  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-218-5009
9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4371
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โทร. 02-218-4425
  – สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4406
10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  โทร. 02-218-4441 , 02-218-4481
11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โทร. 02-218-4499
12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
  ต่อ 8144
14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
  ต่อ 8143
15. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
  ต่อ 8143
16. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน
คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
  ต่อ 8143
17. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565
  ต่อ 8141
18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
  โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121
19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

 • ประการศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
  โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121
20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูต้นแบบเข้าศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2561 ต่อ 5601
21. การรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านจิตอาสาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
  โทร. 02-218-2565 ต่อ 7200
22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการ
ออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ
คณะนิเทศศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-218-2168
  อีเมล [email protected]
23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวาทนิเทศรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านวาทศาสตร์
และการสื่อสารของมนุษย์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทนิเทศ ภาควิชา
วาทวิทยาและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
  อีเมล [email protected]
24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านสื่อสาร
การแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
  อีเมล [email protected]
25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ CU Film Student เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-218-2205
  อีเมล [email protected]
26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจใน
วิชาชีพสัตวแพทย์- โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษและ
วิทยาศาสตร์- โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจใน
วิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจ

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงาน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-9770
  อีเมล [email protected]
27. การรับสมัครคัดนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์

28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์- สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ- สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

29. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร 02-218-4568
30. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  โทร. 02-218-1520 อีเมล [email protected]
31. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
  โทร. 02-218-1084 อีเมล [email protected]
32. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

33. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

34. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

35. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

36. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

37. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

– คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

– คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

– คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา

– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7048
  อีเมล [email protected]
38. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • ประกาศรับสมัคร
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต
  โทร. 02-218-7048 อีเมล [email protected]
39. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ
ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ
  สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7050 อีเมล [email protected] ,  [email protected]

การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทย์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร TCAS66 รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *