Breaking News

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567

 

 

สรุปค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกอ่านที่นี่<<

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-13 พฤศจิกายน  2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

โครงการที่เปิดรับ

 

 • 1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
  2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
  3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
  4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  -สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  -สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

  -สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

  -สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  -สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • เว็บไซต์สำหรับทำ Portfolio อิเล็กทรอนิกส์
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
  5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร Sandbox) คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6
  6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

  อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
   คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-1721
  7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน

  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร เพื่อศึกษาในหลักสูตร
   อักษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
   โทร. 02-218-4802, 02-218-4804, 02-218-1709 อีเมล [email protected]
  8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

  9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4875
  10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

  – โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ

  –  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

  11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

  12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

  13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

  14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

  15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

  16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 0888
  18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) คณะครุศาสตร์
   โทร. 02-218-2528
  19. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
   วิชาเอกภาษาอังกฤษ โทร. 02-218-2528
  20. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีนเข้าศึกษาในหลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน
  คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีนโทร. 02-218-2528
  21. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์โทร. 02-218-2527
  22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาใน
  หลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
   โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121
  23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

  • ประการศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
   โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121
  24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูต้นแบบเข้าศึกษาใน

  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

   

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
   คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2561 ต่อ 5601
  25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผ่านแฟ้มสะสมผลงานศิลปะเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
   คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2290
  26. การรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านจิตอาสาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อเข้าศึกษาใน
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอก
  การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
   โทร. 02-218-2599
  27. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ MD NEW GEN ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการ
  ออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ
  คณะนิเทศศาสตร์

  28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวาทนิเทศรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านวาทศาสตร์
  และการสื่อสารของมนุษย์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทนิเทศ
  คณะนิเทศศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
   โทร 02-218-2182 อีเมล [email protected]
  29. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านสื่อสาร
  การแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
   โทร 02-218-2182 อีเมล [email protected]
  30. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ CU Film Student เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์

  31. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

  32. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร

  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

  – โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจใน

  วิชาชีพสัตวแพทย์

  – โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษและ

  วิทยาศาสตร์

  – โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจใน

  วิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจ

   

  33. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

   

  34. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เข้าศึกษาใน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  คณะเภสัชศาสตร์- สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ- สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

   

  35. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  คณะนิติศาสตร์

   

  36. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โทร. 02-218-1973

  37. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์

        คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-4568
  38. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-4568
  39.  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-4568
  40. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

  41. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชากายภาพบำบัด  คณะสหเวชศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
   โทร. 02-218-1060, 02-218-1055 อีเมล [email protected]
  42. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
   โทร. 02-218-1060, 02-218-1055 อีเมล [email protected]
  43. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

  44. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา
   โทร. 02-218-1312 อีเมล [email protected]
  45. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  46. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร
  และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

  47. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

  – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  – คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

  – คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  – คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา

  – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7048
   อีเมล [email protected]
  48. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผที่มีศักยภาพทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต
   โทร. 02-218-7048 อีเมล [email protected]
  49. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ
  ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย

  – คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล

  • ประกาศรับสมัคร new2
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ
   สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7050 อีเมล [email protected] ,  [email protected]

 

ยังไม่รวม คณะแพทยศาสตร์ จะมีการเปิดเองรับ โดยจะดึงคะแนน BMAT ไปเอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร TCAS67 รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกอ่านที่นี่<<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0