รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา2566 แล้วนะจ้า

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต : วันที่  20-26 กันยายน 2565

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565

โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร : วันที่ 20-26 กันยายน 2565

ส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและเอกสารการสมัคร : วันที่ 20-29 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 ตุลาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียน mytcas  : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 53 ที่นั่ง ปีนี้ 57 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ,ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรด 4 ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่าลืมเขียนเรียงความ เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกรด้วย

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 86 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามันและความปลอดภัย   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา โภชนาการและการกำหนดอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 141 ที่นั่ง ปีนี้ 108 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ พันธศาสวตร์โมเลกุล สถิต พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี  ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางชีวเคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา, ฟิสิกส์(ครู) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 111 ที่นั่ง ปีนี้ 103 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่)  เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สัตวศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 43 ที่นั่ง ปีนี้ 18 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 125 ที่นั่ง ปีนี้ 134 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วทยาการข้อมูลประยุกต์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  สื่อนฤมิต ภูมิสารสนเทศ  เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา นิเทศศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 70 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตร 4 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง ปีนี้ 135 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 11 ที่นั่ง ปีนี้ 18 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท้องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 59 ที่นั่ง ปีนี้ 68 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) ประวัติศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ภภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 25 ที่นั่ง ปีนี้ 50 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 47 ที่นั่ง ปีนี้ 68 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรทมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 51 ที่นั่ง ปีนี้ 36 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ศิลปะการแสดง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 9 ที่นั่ง ปีนี้ 74 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยรางคศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับ  ปี 65  1,006 ที่นั่ง  ปี 66 1,062 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ย 4เทอม ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก

⇒เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน

⇒สำเนาบัตรประชาชน

⇒แบบบันทึกการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ให้โรงเรียนเป็นผู้ออกให้

⇒แบบรายงานตนเอง การทำความดี มีคุณธรรม และจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ น้องต้องเป็นผู้เขียนเอง

⇒หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ เด็กดีมีที่เรียน มมส 66  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ขั้นตอนการสมัคร เด็กดีมีที่เรียน มมส

1.คลิกตามลูกศร กดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวของน้อง แล้วจะเป็นหน้าให้น้องล็อคอิน

 

2.เมื่อล็อคอินแล้ว กดสมัครเข้าศึกษา จะมีข้อมูลส่วนตัวของน้อง เลื่อนลงมาหน่อย จะมีโครงการให้น้องเลือก

 

3.แล้วจะมีช่องให้น้องเลือก สาขาที่น้องต้องการ

3 comments

  1. ขอสอบถามหน่อยค่ะ ใบสมัครนี่เอามาจากเว็บในหรอคะ พอดีว่าเข้าเว็บมหาลัยแล้วไม่เจอระบบสมัคร

  2. Yuttapichai lithaisong

    เด็กซิ่วมีสิทธิ์สมัครไหมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *