Breaking News

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา2565 แล้วนะจ้า

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565 ทุกโครงการ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกนักเรียน : วันที่ 1-25 ตุลาคม 2564

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต : วันที่  26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร : วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผล : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียน mytcas  : วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 53 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ,ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรด 4 ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่าลืมเขียนเรียงความ เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกรด้วย

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับ 86 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและความปลอดภัย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 141 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชาฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สถิติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชาจุลชีววิทยา, พัมธศาสวตร์โมเลกุล, ฟิสิกส์(ครู) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 111 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่)  เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สัตวศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 43 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 125 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์  สื่อนฤมิต ภูมิสารสนเทศ  นิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา นิเทศศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตร 4 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 11 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท้องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 59 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ภาษาฝรั่งเศส การพัฒนาชุมชนและสังคม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ภภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ภาษาจีน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 47 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรทมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 51 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ศิลปะการแสดง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 9 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยรางคศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

เปรียบเทียบจำนวนรับ  ปี 64 462 ที่นั่ง ปี 65  1,006 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ย 4เทอม ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก

⇒เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน

⇒สำเนาบัตรประชาชน

⇒แบบบันทึกการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ให้โรงเรียนเป็นผู้ออกให้

⇒แบบรายงานตนเอง การทำความดี มีคุณธรรม และจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ น้องต้องเป็นผู้เขียนเอง

⇒หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ เด็กดีมีที่เรียน มมส 65  <<คลิกอ่านที่นี่>>

แบบฟอร์ที่ใช้สมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

3 comments

  1. ขอสอบถามหน่อยค่ะ ใบสมัครนี่เอามาจากเว็บในหรอคะ พอดีว่าเข้าเว็บมหาลัยแล้วไม่เจอระบบสมัคร

  2. Yuttapichai lithaisong

    เด็กซิ่วมีสิทธิ์สมัครไหมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น