Breaking News

เรียนล่วงหน้า รุ่น19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย โครงการ เรียนล่วงหน้า รุ่น19 ปีการศึกษา2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

เรียนล่วงหน้า รุ่น19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2568

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รุ่น 19 รอบที่ 1

ลงทะเบียนเรียน : วันที่ 29 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลงทะเบียนล่าช้า : ไม่เกิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สอบกลางภาค :วันที่  9 – 10 มีนาคม 2567

สอบปลายภาค : วันที่ 20 – 21 เมษายน 2567

 

รุ่น 19 รอบที่ 2

ลงทะเบียนเรียน : วันที่ 22 เมษายน  – 12 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนล่าช้า : วันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2567

สอบกลางภาค : วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567

สอบปลายภาค : วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2567

 

 

รุ่น 19 รอบที่ 3

ลงทะเบียนเรียน : วันที่ 5 – 25 สิงหาคม 2567

ลงทะเบียนล่าช้า : วันที่ 16 – 22 กันยายน 2567

สอบกลางภาค : วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2567

สอบปลายภาค : วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  จำนวนรับทั้งหมด ปี66 350 ที่นั่ง ปี67 395 ที่นั่ง ปี68 391 ที่นั่ง

คณะเกษตร จำนวนรับ ปี66-68 12 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร , เทคโนโลยีระบบเกษตร , คหกรรมศาสตร์ , อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร , สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม , เกษตรเขตร้อน , เคมีการเกษตร , การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ ปี66 7 ที่นั่ง ปี67-68 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์ , การพยาบาลสัตว์

 

คณะประมง จำนวนรับ ปี66-67 15 ที่นั่ง ปี68 10 ที่นั่ง

 

คณะแพทยศาสตร์ ปี67-68 5 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ปี68 10 ที่นั่ง

เปิดใหม่

 

คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปี66 104 ที่นั่ง ปี67 106 ที่นั่ง ปี67 82 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ , เคมี , เคมีอุตสาหกรรม , เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) , จุลชีววิทยา , ชีวเคมี , พฤกษศาสตร์ , พันธุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี , วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) , วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ , สถิติ , ชีววิทยา , สัตววิทยา , วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ ปี66-68 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การตลาด , การตลาด (นานาชาติ) ,

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี66-67 55 ที่นั่ง ปี68 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรรมอุตสาหการ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมการบินและอวกาศ , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมวัสดุ , วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ  ปี66 5 ที่นั่ง ปี67-68 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ ปี66 40 ที่นั่ง ปี67-68 45 ที่นั่ง

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ ปี66-98 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับ ปี66 57 ที่นั่ง ปี67-68 77 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีการบรรจุ , เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

 

วิทยาลัยบรูณาการศาสตร์ จำนวนรับ ปี66-68 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับทั้งหมด ปี66 45 ที่นั่ง ปี67 112 ที่นั่ง ปี68 125 ที่นั่ง

คณะเกษตร  จำนวนรับ ปี66 19 ที่นั่ง ปี67 17 ที่นั่ง ปี68 16 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร , เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ , เกษตรศาสตร์ , สัตวศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 8 ที่นั่ง ปีนี้ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์. วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร , วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) , วิศวกรรมอาหาร , วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

 

คณะประมง จำนวนรับ ปี66-67 15 ที่นั่ง ปี68 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

คณะอุตสาหกรรมการบริการ จำนวนรับ ปี66-67 70 ที่นั่ง ปี68 75 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการบิน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การจัดการอุตสาหกรรมการบริหาร วิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) วิชาเอกการจัดการการโรงแรม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมไมซ์, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  จำนวนรับทั้งหมด ปี66 105 ที่นั่ง ปี67 104 ที่นั่ง ปี68 135 ที่นั่ง

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปี68 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา การขนส่งทางทะเล วิทยาศาสตร์การเดินเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมการต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ ปี66-67 70 ที่นั่ง ปี68 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการอุตสาหกรรมการบริหาร (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี66 25 ที่นั่ง ปี67 24 ที่นั่ง ปี68 25 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ , เครื่องกลและการออกแบบ , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , โยธา , อุตสาหการและระบบ , เครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) , หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี68 20 ที่นั่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  จำนวนรับทั้งหมด ปี66 50 ที่นั่ง ปี67 130 ที่นั่ง ปี67 140 ที่นั่ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร , ทรัพยากรเกษตร , อาหารปลอดภัยและโภชนาการ , ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต , ประมง , สัตวศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 90 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมีประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, วิศวกรมอุตสาหการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

ปี66 550 ที่นั่ง ปี67 741 ที่นั่ง ปี68 791 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒ผลการเรียนแต่ละวิชา

⇒สอบสัมภาษณ์

วิชาไหนใช้อะไรบ้าง รูปด้านล่าง

 

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio เรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่

 

เว็บไซต์โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์รุ่นที่19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    <<คลิกสมัครที่นี่

*ให้ล็อคอินสีฟ้า google

 

ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก  คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *