Breaking News

TCAS64 รอบที่1.2 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1.2 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1.2 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1.2 Portfolio

สมัครออนไลน์ : วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 11 มกราคม 2564

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 11 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

รอบที่1.1 Portfolio

รูปแบบที่1

สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1-30 พ.ย. 63
สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 18.00 น.
ชำระเงินภายในวันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ธ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ธ.ค. 63
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 22-23 ก.พ. 64

 

รูปแบบที่2 และ3

ยื่นสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน และเอกสารการสมัคร ในสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (กรณีไม่ได้สิทธิ์รูปแบบที่2และ3 สามารถยื่นรูปแบบที่1ได้) : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้สมัครออนไลน์ : วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 23-23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ : วันที่ 16 ธันวาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 25 มกราคม 2564

เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอบที่1.2 Portfolio

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 294 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะประมง จำนวนรับทั้งหมด 16 ที่นั่ง

สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 58 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วืศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร  (ภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 131 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด 23 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

 

รอบที่1.1 Portfolio

คณเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 294 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์,เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร,สัตวศาสตร์,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะประมง จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา เพาะเลี้ยงน้ำ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 143 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.30

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

สาขาวืชา วืศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์,วิศวกรรมโยธา(ภาคพิเศษ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75

สาขาวิชา วิศวรรมโยธา-ชลประทาน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.80

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศึกษาศาสตร์ละพัฒนศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 183 ที่นั่ง

สาขาวิชา นวัตกรรมการท่องเที่ยว,ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ,การจัดการธุรกิจการบิน,การโรงแรมและภัตตาคาร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เคมี,จุลชีววิทยา ,การจัการโรงแรมและท่องเที่ยว,การเมืองและการปกครอง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) จำนวนรับทั้งหมด 172 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด 65 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)  จำนวนรับทั้งหมด 18 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังกาย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

รอบที่1.2 338 ที่นั่ง

รอบที่ 1.1  1,023 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้การคัดเลือก

ส่วนที่1

Portfolio 70 %

ผลกรเรียน แผนการเรียนตามที่คณะ สาขาต้องการ 30 %

ส่วนที่2

สอบสัมภาษณ์ 100 %

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกช่องทาง

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

สำเนาใบแสดงผลการเรีย

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แฟ้มสะสมงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *