Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566 (ทุกโครงการ)

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566 (ทุกโครงการ)

 

 

ค่าเทอม และ ค่าหอพัก ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โควตาคณะ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

หรือ

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตาครูแนะแนว)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตาคณะ)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตานักเรียนเรียนดี)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษา สู่มหาวิทยาลัยพะเยา)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตารับนักเรียนโครงการ วมว.)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตาเด็กดีมีที่เรียน)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา)  13 Jan 2023
อ่านรายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก

กำหนดการรับสมัคร

 

รอบ 1 Portfolio โครงการครูแนะแนว/โควตาคณะ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 13 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก/ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มากกว่า 1 สาขาวิชา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ม. พะเยา : วันที่ 27-30 มกราคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566

⇒สมัครเรียน Pre degree : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPA 5 ภาคเรียน

 

รอบ 1 Portfolio โควตาเรียนดีและอื่นๆ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ เฉพาะบางสาขาวิชา : วันที่ 21 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มกราคม 2566

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก/ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มากกว่า 1 สาขาวิชา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ม. พะเยา : วันที่ 27-30 มกราคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566

⇒สมัครเรียน Pre degree : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPA 5 ภาคเรียน

⇒TGAT

 

โครงการที่เปิดรับ 

1. โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.โควตาคณะ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยาธรรมชาติ เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.00-2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขา เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ ความปลอดภัยทางอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาเปิดรับ สัตว์ศาสตร์+การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรสองปริญญา)  ความปลอดภัยทางอาหาร+บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.25-2.75 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาที่เปิดรับ ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ+ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2 ปริญญา รับเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร การสื่อสารสื่อใหม่ การเงินและการลงทุน การจัดการธุรกิจ การตลาดิจิทัล การท่องเที่ยว บัญชี เศรษฐศาสตร์

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา  วิศวกรรมสิงแวดล้อม(ปตรี+โท) การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ปตรี+โท) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา พัฒนาสังคม เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

คณะวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา ชีววิทยา (ป.ตรี+โท) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ประกาศรับสมัคร โควตาคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.โควตาเด็กดีมีที่เรียน

 

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยาธรรมชาติ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขา เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์  ความปลอดภัยทางอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร การตลาดดิจัทัล เศรษฐศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล

 

คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ฝรังเศส

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา ดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี แขนงนาฏศิลป์)

 

ประกาศรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยพะเยา <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.โควตานักเรียนเรียนดี รอบที่1 มหาวิทยาลัยพะเยา ห้ามลืมสมัคร TGAT 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยาธรรมชาติ เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.00-2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ ความปลอดภัยทางอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาเปิดรับ สัตว์ศาสตร์+การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรสองปริญญา) ประมง+บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ความปลอดภัยทางอาหาร+บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.25-2.75 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาที่เปิดรับ ธุรกิจดิจิทัล คเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ+ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2 ปริญญา รับเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ นิติศาสตรบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรสองปริญญา นิติศาสตร์+บัญชี นิติศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์+ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

สาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร การสื่อสารสื่อใหม่ การเงินและการลงทุน การจัดการธุรกิจ การตลาด  การท่องเที่ยว บัญชี เศรษฐศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.25-2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิงแวดล้อม(ปตรี+โท) การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ปตรี+โท)

 

คณะแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25-3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเภสัชศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.50-3.75 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ พัฒนาสังคม

 

คณะวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา ชีววิทยา (ป.ตรี+โท) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เกรดเฉลี่ย 2.755 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา จุลชีววิทยา ชีวเคมี โภชนาการและการกำหนดอาหาร รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ภาษาจีน+ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส+ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25-3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ รับเกรดเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี แขนงนาฏศิลป์) รับเกรดเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสหเวชศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.25-3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน+นิติศาสตร อนามัยสิ่งแวดล้อม+นิติศาสตร์ อนามัยชุมชน+เศรษฐศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม+เศรษฐศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ+เศรษฐศาสตร์ การแพทย์แผนจีน+ภาษาจีน  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต+อีก 1 ปริญญา จบมาได้ 2 ปริญญา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขาวิชา หลักสูตรสองปริญญาตรี การศึกษา+คณิตศาสตร์ การศึกษา+เคมี การศึกษา+ชีววิทยา การศึกษา+วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา การศึกษา+ฟิสิกส์ การศึกษา+ภาษาจีน การศึกษา+ภาษาไทย การศึกษา+ภาษาอังกฤษ การศึกษา+พัฒนาสังคม การศึกษา+ดนตรีและนาฏศิลป์

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPA 5 ภาคเรียน 20 %

TGAT 80 %

 

ประกาศการรับสมัคร โควตานักเรียนเรียนดี รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยพะเยา 66<<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.โควตาผลิตบุคลาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่1 มหาวิทยาลัยพะเยา   จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 50 ที่นั่ง ปีนี้รับ 60 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์  จากโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPA 5 ภาคเรียน 20 %

TGAT 80 %

*กรณีที่ผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ จะแบ่งตามกลุ่มโรงเรียน อ่านต่อประกาศด้านล่าง

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผลิตบุคลาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยพะเยา 66  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

4.โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา รอบที่1 มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการศึกษา

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยพะเยา   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.โครงการ วมว TCAS66 รอบที่1 มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ วมว  รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยพะเยา 66  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม และ ค่าหอพัก ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *