TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีกรศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ลงทะเบียน Mytcas : วันที่ 5 มกราคม 2564

สมัครออนไลน์ : วันที่ 6-15 มกราคม 2564 เป็น 6 -21 มกราคม 2564

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6-17 มกราคม 2564 เป็น 6 -21 มกราคม 2564

ส่งหลักฐานการสมัคร : วันที่ 6-18 มกราคม 2564 เป็น 6 -22 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รายบุคคล : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์เฉพาะโครงการกีฬา : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่1 : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ รอบที่1 : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

 

เฉพาะโครงการที่ดำเนินการเอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รับด้วยแฟ้มสะสมงาน จำนวนรับทั้งหมด 1,437 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ บ้านและชุมชน สารสนเทศศึกษา ปรัชญา ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมพม่า จิตวิทยา (จิตวิทยาคลีนิค,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร)

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ ศิลปศึกษา พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย)

 

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ศิลปะไทย การออกแบบ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สหศาสตร์ศิลป์ การถ่ายถาพสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง ถ่ายถาพสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคปกติ ภาคพิเศษ) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคปกติ ภาคพิเศษ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล(ภาคปกติ ภาคพิเศษ) วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย(หลักสูตรนานาชาติ)

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษร  ,พืชไร พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐมพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตว่ศ่าสตร์และสัตวน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันคแพทยศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ)

 

คณะสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ดิจิทัล(สองภาษา)

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

 

โครงการพิเศษ รอบที่ 1 Portfolio มช  

โครงการเด็กดีมีที่เรียน  จำนวนรับทั้งหมด 113 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัก กายภาพบำบัด

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชา การสือสารมวลชน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศษสตร์ สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์

 

การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวนรับทั้งหมด 211 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โครงการ วมว จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 42 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา พลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี เทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิชา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชา แพทยศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษร  ,พืชไร พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐมพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตว่ศ่าสตร์และสัตวน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา กายภาพบำบัด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรไทย หลักสูตรนาชาติ)

คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอ รัฐประศาสนศาสตร์  การระหว่างประเทศภาคปกติ

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชา นิติศาสตร์

 

การรับนักเรียนพิการ จำนวนรับทั้งหมด 23 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (แขนงการศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย )

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะไทย

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์

 

โครงการพิเศษอื่นๆ  จำนวนรับทั้งหมด 132 ที่นั่ง

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษร  ,พืชไร พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐมพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตว่ศ่าสตร์และสัตวน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรม

คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชา แอนนิเมชั่นและวิชาวลเอฟเฟกต์ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

 

โครงการที่ดำเนินการโดยคณะ จำนวนรับทั้งหมด 342 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา โครการครูรักษ์ถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ิเทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

คณะสัตวแพทยศสาตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริหาร

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาบูรณาการอุตสาหกรรม ดิจิทัล

 

2.จำนวนทุกโครงการ 

2,305 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

มีผลงาน และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะคณะระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ 

200 บาท  ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ 300 บาท ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ mobile banking หรือผ่านตู้เอทีเอ็ม

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่1 Portfolio แต่ละคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อย่าลืมโหลดหนังสือรับรอง)  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

One comment

  1. การเรียงลำดับทำไมเอาจุฬาขึ้นก่อน จ จาน มันมหลัง ก ไก่ นะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0