Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีการเปิดรับ 28 โครงการ จำนวนรับ800กว่าที่นั่ง

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-18 มกราคม 2564

ทดสอบวิชาเฉพาะ : ไม่มี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอประกาศเป็นทางการทุกโครงการอีกครั้ง

 

2.โครงการที่เปิดรับ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

และเยาวชน เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะการละคร เพื่อเข้าศึกษา

ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
 • โครงการรับนักเรียนจากโณงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ.และ วมว.)
  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้าน

การออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

และผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศ เข้าศึกษาในหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพ

สัตวแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาใน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

27. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

29. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
30. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ

ระดับชาติ นานาชาติ เข้าศึกษษในจุฬาฯ

 • ประกาศรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้า

ศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 • ประกาศรับสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *