Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2564

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) http://bit.ly/39jBeFU%22

ดาวโหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประชาสัมพันธ์ : ลดาวัลย์ งานระเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

*ระบบเปิดรับสมัครแล้ว

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-20 ธันวาคม 2563

อัพโหลดเอกสารการสมัคร : วันที่ 15-21 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบการสถานพสมัคร : วันที่ 16-23 ธันวาคม 2563

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ยื่นคำร้องผ่าน e-mail : ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 15 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16-17 มกราคม 2564 ตามคณะและสาขาระบไว้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่นสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิตรวจร่างกาย : วันที่ 27 มกราคม 2564

ตรวจร่างกายและทดสอบ ถ้ามี : วันที่ 31 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 30 คน

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่17 มกราคม 2564

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ..2564 รวม 5 ภาคการศึกษา โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ2.
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 10 – 11 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือ ในระดับ Year 11-12 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ3.
 3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ4.
 4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือ ในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ)
  ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในปีการศึกษา 2563
 6. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่อง การปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์ ตามประกาศ กสพท. เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.. 2561

กลุ่มที่รับ

คุณสมบัติเฉพาะ

หลักฐานเฉพาะ

จำนวนรับ

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
 2. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
 3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
 4. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประชานิเวศ
 5. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
 6. โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
 7. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
 8. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
 9. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

9

กลุ่มที่ 2 นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

. เป็นนักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และมีหนังสือส่งรายชื่อจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

2

กลุ่มที่รับ

คุณสมบัติเฉพาะ

หลักฐานเฉพาะ

จำนวนรับ

กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

หนังสือรับรองการทำงานของบิดามารดาที่แสดงถึงการเป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร/ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 ฉบับ
กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องมีสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
ไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

5

กลุ่มที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 5 นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา (โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

12

 

 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนรับทั้งหมด 30 คน

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไหรือ ๒.
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป หรือ ๓.
 3. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.75 ขึ้นไป*
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

หรือ

๒. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/

พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

 

ผลงาน

๑. วีดิทัศน์แนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน ๓ นาที มีเนื้อหา ดังนี้

๑) แนะนำตนเอง ชื่อ –สกุล วุฒิการศึกษา แต้มเฉลี่ยสะสม ความถนัด ความสามารถพิเศษ

กิจกรรมวิชาการ/จิตสาธารณะ ความภาคภูมิใจ รางวัล/ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ และอื่นๆ

๒) อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (คือใคร มีหน้าที่อย่างไร ฯลฯ)๓) เพราะเหตุใด ประเทศไทยจึงมีความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

๔) เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ท่านคิดว่าตนเอง

มีความเหมาะสมกับวิชาชีพนี้อย่างไร
๕) เมื่อจบการศึกษาได้เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แล้ว ท่านคิดว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยอย่างไร

 

กรณีเป็นบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. หนังสือรับรองการทำงานของบิดามารดาที่แสดงถึงการเป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 ฉบับ

 

 

* หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกฉินการแพทย์ ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มาด้วย (ฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับทั้งหมด 3๐ คน

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2562 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป หรือ 2

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป

3. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป

4. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป

. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

2.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จำนวนรับทั้งหมด 225 ที่นั่ง   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล จำนวนรับทั้งหมด 40 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด จำนวนรับทั้งหมด 40 คน

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2563 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไหรือ ๒.

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป หรือ 3.

3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้ โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

4. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

5. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย จำนวนรับทั้งหมด 30 คน

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2563 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ ๒.

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะส(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

 

4.วิทยาลัยพัฒนามหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน จำนวนรับทั้งหมด 40 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จำนวนรับทั้งหมด 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2563 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 2.
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะส(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

 

5.วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวนรับทั้งหมด 3๐ คน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร จำนวนรับทั้งหมด 3๐ คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร) จำนวนรับทั้งหมด 3๐ คน

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2563 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ ๒.

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะส(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือเทียบเท่า

3 . เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

 

ค่าสมัครสอบ

400 บาท ต่อ 1 หลักสูตร ชำระที่ธนาคารกรุงไทย

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

 

 

รายละเอียดของพอร์ต 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

{รีวิว} พอร์ต EP.1 : ติดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0