Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตัวเอง พร้อมส่งเอกสาร : วันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2566

หรือ

สมัครผ่านครูแนะแนว พร้อมส่งเอกสาร : วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ : รอประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเข้าศึกษาต้อ : ภายใน วันที่ 17 มกราคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษา การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาและการแนะแนว การประถมศึกษา

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

⇒สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ (ควบ 2 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ บูรณาการสุขภาพความงามและสปา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา  บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยการพยาบาล  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป รับเฉพาะวิทย์-คณิต

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ) สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา ดนตรีสากล (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)

เกรดขั่นต่ำ

เฉพาะ สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) และดนตรีสากล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย สาขาอื่นๆ 2.00 ขึ้นไปตามสาขากำหนด

 

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

⇒สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

ทุกสาขา ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ยกเว้น นิติศาสตร์ 2.00 ขึ้นไป ศิลป์ 2.25 ขึ้นไป รัฐศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิชาเอกพืชศาสตร์) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีระบบการเกษตร

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

เกรดขั่นต่ำ

ทุกสาขาไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00   ยกเว้น นวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาการจัดการ 

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ นิเทศศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบัญชี

เกรดขั่นต่ำ

ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ยกเว้น การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

4,165 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

เขียงเรียงความหรือทำวิดีโอตามคณะและสาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัครด้านล่าง

 

รายละเอียดของเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ทุนตำบล 1 ทุน

รายละเอียดของทุน เป็นทุนให้เปล่า 179 ทุน ตลอด 8 ภาคเรียนการศึกษา ยกเว้น ซัมเมอร์

 

ทุนเพชรกาชะลอง 

รายละเอียดของทุน เป็นทุนให้เปล่า 49 ทุน ตลอด 8 ภาคเรียนการศึกษา ยกเว้น ซัมเมอร์

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

2 comments

  1. อยากทราบว่าทำไม ใบสมัครถึงไม่สามารถกรองข้อมูลเบอร์โทรจังหวัดอำเภอได้ละคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0