Breaking News

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 ครั้งที่2 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ขอแสดงความยินดีน้องๆทุกคนที่สอบติดด้วยนะ

 

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 2

รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2566
แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 250 ที่นั่ง ปีนี้ 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว385 ที่นั่ง ปีนี้ 325 ที่นั่ง 

สาขาวิชา จุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 162 ที่นั่ง ปีนี้ 190 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล, นวัตกรรมการจัดการทางมรดกทางวัฒนธรรม, นิเทศศาสตร์ แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.50

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว รับ 330 ที่นั่ง ปีนี้ 200 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง  รับเท่าเดิม

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์ จำวนนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง  รับเท่าเดิม

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง  รับเดิม

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 40 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นัี่ง

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปีที่แล้วไม่เปิดรับ

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นี่ง ปีที่แล้วไม่รับ

สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม เภสัชกรรมอุตสาหการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 1,797 ที่นั่ง ปีนี้ 1,612 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้ 4 เทอม 5 หรือ 6 เทอม

 

4.องค์ประกอบที่ใช้้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

ผลคะแนนทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามสาขาระบุ

สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

สาขาแรก 200 บาท สาขาต่อไป 150 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

คลิก–>หนังสือรับรองข้อมูลการศึกษา (สำหรับผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์)

คลิก–>คำแนะนำสำหรับผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการส่ง Portfolio

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0