Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มทยอยประกาศรายละเอียดรับสมัคร TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

1.1 กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
– สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเ่ท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต เกรด 4 เทอม เกรดเฉลี่ยไม่ต่่ำกว่า 2.50

*ยกเว้น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่่ำกว่า 3.00

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.2 กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวนรับทั้งหมด 55 ที่นั่ง

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

 

คูณสมบัติของผู้สมัคร 

กำลังศึกษระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทุกแผนการเรียน 4 เทอม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่่ำกว่า 3.00

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio  กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.3 กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  80 ที่นั่ง
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 40 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio  กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.4 กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 400 ที่นั่ง 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
– เทคโนโลยีอาหาร

–ผู้ประกอบการเกษตรเชิงวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6  รายละเอียดอ่านต่อที่ระเบียบการ

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio  กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.5 กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1,540 ที่นั่ง

ประกอบด้วย  กลุ่มวฺิศวกรรมศาสตร์ , วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา) , วิศวกรรมพริซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา) , วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา) , วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรนอกเวลา) , กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (นานาชาติ)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบ หรือ อาชีวะ มีเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการ 

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

1.6 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 160 ที่นั่ง

ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio  กลุ่มสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.7 กลุ่ม แพทย์ ทันตะ พยาบาล  จะเริ่มประกาศรับสมัคร ช่วงเดือน ธันวาคม 2564

 

2.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

3.โครงการอื่นๆที่เปิดรับ 

1.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  จำนวนรับทั้งหมด 60 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ , สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ,หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล , สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม , สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

2.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์จำนวนรับทั้งหมด 40 คน   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ , สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ,หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล , สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม , สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

3.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม จำนวนรับทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

=ตัวอย่างใบรับรอง/เกียรติ โล่/รางวัล ที่เคยได้รับการคัดเลือก=

ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ , สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ,หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล , สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม , สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

4.โครงการผู้พิการ จำนวนรับทั้งหมด 51 คน <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล , สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ,

 

5.โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ , สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ,หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล , สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม , สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

6.โครงการลูกแสดทอง จำนวนรับทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ , สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ,หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล , สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม , สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

7.โครงการบุตรของผู้ขาดโอกาสทำงานในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตร นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 

8.โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชาที่เปิดรับ – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช , สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ,เทคโนโลยีอาหาร  จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุไว้

 

9. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีอาหาร รุ่นใหม่  <<คลิกอ่านต่อที่นี่>>

สาขาวิชาที่เปิดรับ เทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนละ 3 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุไว้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *