Breaking News

รอบ1 Pofortfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Pofortfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

 

รอบที่ 1.2 Portfolio ปีการศึกษา2565

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ธันวาคม 2564  – 10 มกราคม 2565

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และ ครั้งที่ 2 วันที่  6 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบที่1.1  เฉพาะลำปางและพัทยา ปีการศึกษา2565

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 ธันวาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 , 11 , 12 ธันวาคม 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 ธันวาคม 2565

สละสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และ ครั้งที่ 2 วันที่  6 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอบ1 .1 Portfolio

หลักสูตรที่เปิดรับ

เรียันที่ มธ ศูนย์พัทยา

หลักสูตร วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

 

เรียนที่ มธ. ศูนย์ลำปาง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ออกแบบหัตถอุสาหกรรม

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

สาขาวิชา สหวิทยาการสังคมศึกษา, ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1.1 Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 1.2 Portfolio รายละเอียดอยู่ด้านล่างเลย 

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง , การะหว่างประเทศ , บริหารรัฐกิจ

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา รัสเซียศึกษา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้  โครงการพิเศษ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เคมี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ,วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ,เทคโนโลยชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ,เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์,วัสดุศาสตร์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ(ภาคพิเศษ) ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ,คณิตศาสตร์การจัดการ ,คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,สถิติ(ปกติ โครงการพิเศษ), คณิตศาสตร์(โครงการพิเศษ) ,วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมเคมี ,วิศยวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ TEP TEPE ,

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขาวิชา การจัดการสอนกีฬา การฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ ทวิภาษา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ เอกแฟชั่น ,การละคอน ,ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอหังหาริมทรัพย์

สาขาวิชา การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์

⇒สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 

 

วิทยาลัยสหวิทยากร ท่าพระจันทร์ 

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล  ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยสหวิทยากร ลำปาง

⇒สาขาวิชา สหวิทยาการคอมพิวเตอร์  ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

 

วิทยาพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒฯนามนุษย์และสังคม

 

รอบ 1.2 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดหน้า ของ Portfolio แต่ละหน้าไว้แล้ว  อย่าลืมอ่านกันด้วย 

 

เช่น พยาบาล หน้า 1 เป็นข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ หน้า 2 ประวัติการศึกษา หน้า 3 จดหมายแนะนำตัวเอง  หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น 

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1.2 Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ 1.1 30 ที่นั่ง

รอบ 1.2 1,353 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ ตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

*รอบ 1.2 คุณสมบัติยังไม่ออก

 

4.องค์ประกอบใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒GPAX

⇒จดหมายแนะนำตัวเอง  เฉพะสาขาที่กำหนด

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒หลักสูตรภาษาไทย  200 บาท

⇒หลักสูตรภาษาอังกฤษและต่างประเทศ  800 บาท

⇒วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชำระที่ smart bill payment หรือ ธนาคารกรุงเทพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1.1 Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1.2 Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *