Breaking News

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 ครั้งที่2 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่ <<

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-29 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ 6 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะรัฐศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ,การระหว่างประเทศ ,บริหารรัฐกิจ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

 

คณะเศรษฐศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.70

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

⇒สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ศูนย์ลำปาง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ภาษาอังกฤษ  รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

⇒สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต,การวิจัยสังคม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เคมี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ,เทคโนโลยชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์,วัสดุศาสตร์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ(ภาคพิเศษ) ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( ภาคพิเศษ) ,คณิตศาสตร์การจัดการ ,คณิตศาสตร์,สถิติ(ปกติ), เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมเคมี ,วิศยวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมอุตสาหการ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ TEP TEPE ,วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 + BMAT 

กำหนดการสอบ BMAT ใช้สอบเข้าTCAS66 แพทย์ ทันตะ เภสัช ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา การจัการการกีฬา (โครงการพิเศษ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวชา กายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ เอกแฟชั่น ,การละคอน กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (รังสิต ลำปาง) ,อนามัยสิ่งแวดล้อม (รังสิต ลำปาง) ,การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม (รังสิต) , อนามัยชุมชน (ลำปาง) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาการเรียนรู้ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ , เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS66 รอบ1.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น