รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 ครั้งที่2 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านต่อที่นี่ >>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่ <<

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*วิธีเข้าไปดู เมื่อเข้าเว็บแล้ว ให้เข้าระบบตัวเองก่อน กดสามขีดด้านบน แล้วดูคำว่าตรวจสอบผลการคัดเลือก

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-29 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ 6 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะรัฐศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ,การระหว่างประเทศ ,บริหารรัฐกิจ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

 

คณะเศรษฐศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.70

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

⇒สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ศูนย์ลำปาง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ภาษาอังกฤษ  รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

⇒สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต,การวิจัยสังคม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เคมี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ,เทคโนโลยชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์,วัสดุศาสตร์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ(ภาคพิเศษ) ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( ภาคพิเศษ) ,คณิตศาสตร์การจัดการ ,คณิตศาสตร์,สถิติ(ปกติ), เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมเคมี ,วิศยวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมอุตสาหการ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ TEP TEPE ,วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 + BMAT 

กำหนดการสอบ BMAT ใช้สอบเข้าTCAS66 แพทย์ ทันตะ เภสัช ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา การจัการการกีฬา (โครงการพิเศษ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวชา กายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ เอกแฟชั่น ,การละคอน กรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (รังสิต ลำปาง) ,อนามัยสิ่งแวดล้อม (รังสิต ลำปาง) ,การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม (รังสิต) , อนามัยชุมชน (ลำปาง) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาการเรียนรู้ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ , เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวนรับ 58 ที่นั่ง

คณะนิติศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศษสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

 

โครงการสอวน สสวท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วิทยาลัยนวัตกรรม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

ประมาณ 1,800 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS66 รอบ1.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านต่อที่นี่ >>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0