Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  <<คลิกล็อคอินที่นี่

 

โปรแกรม คำนวณ คะแนน รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกอ่านที่นี่<<

 

เปลี่ยนแปลง คณะ สาขา อันดับ คลิกที่นี่<<

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ชำระเงิน : วันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2567

เปลี่ยนแปลงการสมัคร แก้ไข/ยกเลิกการสมัคร : วันที่ 18 เมษายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ ปรัชญา ภาษาไทย การท่องเที่ยว(ภาคปกติ ภาคพิเศษ)บ้านและชุมชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ,สารสนเทศศึกษา, ปรัชญา, การท่องเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  ภาษาจีน  ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

เกณฑ์การคัดเลือก

A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาฝรั่งเศส (ยื่นฝรั่งเศส) ภาษาญี่ปุ่น (ยื่นญี่ปุ่น) ภาษาจีน (ยื่นจีน)ภาษาบาลี (ยื่นภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย) ภาษาเกาหลี  (ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)

 

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลีนิค) จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิทย์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา พลศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT TPAT5

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT TPAT5

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ประติมากรรม  การออกแบบ สหศาสตร์ศิลป์ ศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สหศาสตร์ศิลป์ การถ่ายภาพสร้างสรรค์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลปะการแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒วิชาเฉพาะวิจิตรศิลป์

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา (ยื่นวิทย์)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นสายวิทย์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นสายศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครื่อข่าย  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) วิศวกรรมบูรณาการ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT TPAT3

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่(พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT TPAT3

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ การพยาบาลสัตว์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การบัญชี บัญชีและบริหารธุรกิจ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การจัดธุรกิจบริการ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ TGAT A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ เศรษฐศาสตร์โครงการสองปริญญา

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ TGAT A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์  5ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT TPAT4

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TPAT4

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  การสื่อสารมวลชน(โครงการควบสองปริญญา)  ภาพยนตร์ดิจิทัล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2 วิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์

 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชา แอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์  การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมดิจิทัล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์2

 

*วิชาที่ใช้ยื่น เป็นของปีที่แล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

โควตาภาคเหนือ ปีที่แล้ว 4,771 ที่นั่ง ปี67 4,888 ที่นั่ง

โครงการรร่วมกับโควตาภาคเหนือ 102 ที่นั่ง

โครงการชาวไทยภูเขา 19 ที่นั่ง

โควตานักกีฬา ปีที่แล้ว 73 ที่นั่ง ปี67 61 ที่นั่ง

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 4 ที่นั่ง

โครงการเด็กดีมีที่เรียน 30 ที่นั่ง

รับนักเรียนพิการ 15 ที่นั่ง

โครงการพิเศษอื่นๆ  ปีที่แล้ว 488 ที่นั่ง ปีนี้ 497 ที่นั่ง

โครงการดำเนินการโดยคณะ ปีที่แล้ว 58 ที่นั่ง ปีนี้ 78 ที่นั่ง

จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 5,559 ที่นั่ง ปีนี้ 5,689 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

One comment

 1. หนูอยากเรียนค่ะเเต่ไม่มีใครส่งหนูเรียนต่อได้เลยหนูเรียนอยู่สายวิทย์-คณิตค่ะหนูเป็นคน
  หนึ่งที่มีนิสัยที่ชอบช่วยเหลืคนอื่นเสมอค่ะถึงบ้านหนูถานะไม่ค่อยดีมากนักเเต่ถ้ามีของอะไร
  เล็กๆน้อยๆหนูก็ยินดีช่วยค่ะโชคไม่ค่อยเข้าข้างหนูบ้างเลยค่ะอาทิยต์ที่ผ่านมายายเเละเเม่ของหนู
  ไม่สบายหนักมากเงินที่เก็บไว้ส่วนมากหนูก็เอาไปรักษาเเม่กับยายหมดค่ะหนูเลยเสียดายมากๆๆเลยค่ะ
  มีเพื่อนๆหนูบางส่วนไปสมัครบ้างเเล้วค่ะเเต่หนูไปไม่ได้ค่ะพดีว่าต้องช่วยงานบ้านตอนเเม่กับยายไม่อยู่
  ดูเเลน้องบางไปโรงเรียนบางไม่ไปบางเป็นประจำค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0