Breaking News

รับตรง+TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง และระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง+TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

กำหนดการรับสมัคร

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ 29 ม.ค. 64 30 เม.ย. 64
โครงการโควตาพื้นที่รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29 มี.ค. 64 19 เม.ย. 64
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29 มี.ค. 64 19 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี 1 มี.ค. 64 20 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT 1 มี.ค. 64 20 เม.ย. 64
โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ 29 ม.ค. 64 30 เม.ย. 64
โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา 1 มี.ค. 64 20 เม.ย. 64

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

โครงการที่เปิดรับ

1. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี (เลือกสมัครในโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564)   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เรียนที่กรุงเทพ

คณะที่เปิดรับ: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ,วิศวกรรมศาสตร์  ,สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ,วิทยาลัยนานาชาติ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ,เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะที่เปิดรับ : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ,อุตสาหกรรมเกษตร ,บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ,

 

เรียนที่ระยอง

คณะที่เปิดรับ : วิทยาศาสตร์ พลังงงานและสิ่งแวดล้อม ,บริหารธุรกิจ ,วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ( เลือกสมัครในโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เรียนที่กรุงเทพ

คณะที่เปิดรับ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ,วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ,สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ,

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะที่เปิดรับ : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ,อุตสาหกรรมเกษตร ,บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ,

 

เรียนที่ระยอง

คณะที่เปิดรับ : วิทยาศาสตร์ พลังงงานและสิ่งแวดล้อม ,บริหารธุรกิจ ,วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

3. โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ (เลือกสมัครในโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เรียนที่กรุงเทพ

คณะที่เปิดรับ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ,วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ,สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ,

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะที่เปิดรับ : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ,อุตสาหกรรมเกษตร ,บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ,

 

เรียนที่ระยอง

คณะที่เปิดรับ : วิทยาศาสตร์ พลังงงานและสิ่งแวดล้อม ,บริหารธุรกิจ ,วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 หมดเขตวันที่ 19 เมษายน 2564 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เรียนที่ กรุงเทพ/ ปราจีนบุรี

 

เรียนที่กรุงเทพ

คณะที่เปิดรับ : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ,วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะที่เปิดรับ : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ,อุตสาหกรรมเกษตร ,บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ,

 

เรียนที่ระยอง

คณะที่เปิดรับ : วิทยาศาสตร์ พลังงงานและสิ่งแวดล้อม ,บริหารธุรกิจ ,วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

5.โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2  <<คลิกอ่านที่นี่>> และโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

6.  โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

7.โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *