Breaking News

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ชำระเงิน : วันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2567

เปลี่ยนแปลงการสมัคร แก้ไข/ยกเลิกการสมัคร : วันที่ 18 เมษายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track   74 ที่นั่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ 18 ที่นั่ง ลำปาง 12 ที่นั่ง  แม่ฮ่องสอน 4 ที่นั่ง ลำพูน 4 ที่นั่ง  แพร่ 4 ที่นั่ง  เชียงราย 6 ที่นั่ง  น่าน 2 ที่นั่ง  พะเยา 4 ที่นั่ง

⇒โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track 22 ที่นั่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ 18 ที่นั่ง ลำปาง 12 ที่นั่ง  แม่ฮ่องสอน 4 ที่นั่ง ลำพูน 4 ที่นั่ง  แพร่ 4 ที่นั่ง  เชียงราย 6 ที่นั่ง  น่าน 2 ที่นั่ง  พะเยา 4 ที่นั่ง

⇒โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ 49 ที่นั่ง

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร (จังหวัดเดียวกัน) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
   • หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครหรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดิมซึ่งมีระยะเวลา การย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย
  • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ดังกล่าว

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

(ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองและในเขตอำเภอเมืองได้ หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง)

*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร

 

 

โควตาภาคเหนือ

  • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • โควตาภาคเหนือ
  • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD community track

A-Level

⇒คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ เคมี สังคมศึกษา ภาษาไทย T-SCOREไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

⇒ชีววิทยา T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน

⇒ภาษาอังกฤษ T-SCORE ไม่น้อยกว่า ปีที่แล้ว 50 คะแนน ปีนี้ 40 คะแนน

รวมคะแนนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า T-SCORE 350 คะแนน

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD inclusive track

A-Level

⇒คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ เคมี สังคมศึกษา ภาษาไทย T-SCOREไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

⇒ชีววิทยา T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน

⇒ภาษาอังกฤษ T-SCORE ไม่น้อยกว่า ปีที่แล้ว 50 คะแนน ปีนี้ 45 คะแนน

รวมคะแนนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า T-SCORE 350 คะแนน

 

โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

A-Level

⇒คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ เคมี สังคมศึกษา ภาษาไทย T-SCOREไม่น้อยกว่า 45 คะแนน

⇒ชีววิทยา  T-SCOREไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

⇒ภาษาอังกฤษT-SCORE ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

รวมคะแนนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า T-SCORE 350 คะแนน

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้สมัคร)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์ในการสมัคร)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0