Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ บางสาขา : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : กรณีไม่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กรณีมีสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ยืนยันสิทธิ์ รอบ2 : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 139 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษา การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาและการแนะแนว

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามสาขาที่กำหนด

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 370 ที่นั่ง

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ (ควบ 2 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ บูรณาการสุขภาพความงามและสปา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา  ยกเว้นเทียบโอนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 24 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป รับเฉพาะวิทย์-คณิต

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวนรับทั้งหมด 400 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ) สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา ดนตรีสากล (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)

เกรดขั่นต่ำ

เฉพา ะสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) และดนตรีสากล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย สาขาอื่นๆ 2.00 ขึ้นไป

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวนรับทั้งหมด 465 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

พัฒนาชุมชน รัฐประศาสศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ สาขาอื่น 2.00 ขึ้นไป

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  จำนวนรับทั้งหมด 300 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิชาเอกพืชศาสตร์) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีระบบการเกษตร

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

เกรดขั่นต่ำ

ทุกสาขาไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวนรับทั้งหมด 270 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00   ยกเว้น นวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะวิทยาการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 510 ที่นั่ง  

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ นิเทศศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบัญชี

เกรดขั่นต่ำ

ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ยกเว้น การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล และบัญชี

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี66 3,631 ที่นั่ง

ปี67  รอบ2 โควตา 2,478 ที่นั่ง ทุน 1 ตำบล 1 ทุน 117 ทุน ทุุนเพชรกาซะลอง 16 ทุน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ ตามสาขาระบุไว้

มีเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน ตามสาขาที่กำหนด

 

5.ค่าสมัครสอบ

250 บาท ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบรายงานผลการเรียน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0