Breaking News

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

เปิดให้โหลดใบสมัคร  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

เด็ก 66 ที่เข้ามาดู กรอกข้อมูลกันหน่อย ว่าจะลงบรมที่ไหนกันบ้างนะ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21-31 มีนาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 11 เมษายน 2566

⇒ตรวจร่างกาย : วันที่ 11-20 เมษายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 28 เมษายน 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์บรม : วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 12.00 น.

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ เพิ่มเติม : วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ไม่เกิน 12.00 o.

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 1 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-25 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 1,823 ที่นั่ง ปี66 ปีนี้ 1,423 ที่นั่ง

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย  ทันตสาธารณสุข  สาธารณสุขชุมชน  รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,  เวชระเบียน, ฉุกเฉินทางการแพทย์, นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ ปีนี้ 427 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิค ที่ละ 32 ที่นั่ง เปิดรับในปีแรก <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ปี65 2,499 ที่นั่ง ปี66 1,850 ที่นั่ง

*เฉพาะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 427 ที่นั่ง สมัครได้  3 อันดับ ทุกโครงการ หลักสูตร และสถานศึกษา พยาบาลศาสตร์ 1,423 ที่นั่ง

แพทยศาสตร์ 96 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ รังสีเทคนิค

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ตามประเภทที่น้องสมัคร

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน ตามหลักเกณฑ์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือ นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง

 

อย่ในกลุ่มจังหวัด

⇒จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร

⇒จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต

⇒จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคิรีขันธ์

 

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ฉุกเฉินการแพทย์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

*เกรดเฉลี่ยตามประเภทที่น้องสมัคร

 

4.องค์ประกอบด้วย

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

GPA 5 ภาคเรียน  30 %

GPA วิทย์ 10 % คณิต 10 % ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %

สอบสัมภาณ์

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

สาขาวิชา รังสีเทคนิค  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉุกเฉินการแพทย์

GPA 6 ภาคเรียน 20 %

GPA  คณิต 10 %  ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 30 % TPAT 1 30 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

*สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GPA 6 ภาคเรียน 20 %

GPA  คณิต 10 %  ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 30 % TPAT3  30 %

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒A-Level ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒GPAX 6 ภาคเรียน 20 %

⇒เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 20 % และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 20 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

*โรงเรียน mou ประมวลผลจะพิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอันดับแรก

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

⇒รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลจากรัฐ  <<คลิกโหลดที่นี่>>

⇒ใบรับรองหน่วยกิต <<คลิกโหลดที่นี่>> เฉพาะู้สมัครที่ใช้ รบ.1 หรือ ปพ.1 5 ภาคการศึกษา

อื่นๆ

 

⇒หนังสือรับรองบุตรอสม. เฉพาะบุตรอสม.  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

6.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับของวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 2 โควตา สถาบันพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่ใช้สมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 2 โควตา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์   <<คลิกโหลดที่นี่>>

เว็บไซต์ รอบ 2 โควตา สถาบันพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *