Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2565

 

เลือกอันดับ โควตาภูมิภาค  <<คลิกอ่านที่นี่>>

วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ประกาศผล : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

 

เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 มีนาคม 2565

 

1.โครงการพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะที่่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง | วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

2.โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ : | คณะการบริการและการท่องเที่ยว | คณะวิเทศศึกษา | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

3. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาการจัดการ

 

4.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5. โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565 (เอกสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1) <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | คณะทรัพยากรธรรมชาติ | คณะนิติศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี

คณะที่เปิดรับ :คณะศึกษาศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาการอิสลาม | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | คณะวิทยาการสื่อสาร

 

เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ :คณะการบริการและการท่องเที่ยว | คณะวิเทศศึกษา | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

เรียนที่วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะที่เปิดรับ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง | วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

เรียนที่วิทยาเขตตรัง 

คณะที่เปิดรับ :คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

6.โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ อย่าลืมเช็คให้ละเอียดด้วย

 

เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะที่เปิดรับ :คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | คณะแพทยศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | คณะวิทยาการจัดการ | คณะทรัพยากรธรรมชาติ | คณะเภสัชศาสตร์ | คณะทันตแพทยศาสตร์ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | คณะศิลปศาสตร์ | คณะนิติศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | คณะการแพทย์แผนไทย | คณะเทคนิคการแพทย์ | วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี

คณะที่เปิดรับ :คณะศึกษาศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาการอิสลาม | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | คณะวิทยาการสื่อสาร | คณะรัฐศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี |

 

เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต 

คณะที่เปิดรับ :คณะการบริการและการท่องเที่ยว | คณะวิเทศศึกษา | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |

 

เรียนที่วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะที่เปิดรับ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง | วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |

 

เรียนที่วิทยาเขตตรัง

คณะที่เปิดรับ : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

7.โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะที่เปิดรับ :คณะวิทยาศาสตร์

 

8.โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะที่เปิดรับ :คณะวิทยาศาสตร์

 

9.โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

10.โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

11.โครงการการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2565 <คลิกอ่านที่นี่>>

ใช้คะแนนสอบGAT-วิชาสามัญ อย่าลืมเช็คให้ละเอียดด้วย

 

เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 

คณะที่เปิดรับ :คณะพยาบาลศาสตร์

 

12.โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต 

คณะที่เปิดรับ :คณะการบริการและการท่องเที่ยว | คณะวิเทศศึกษา | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

โครงการอื่นๆ อ่านต่อด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครสอบ TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *