Breaking News

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2566

ม.ทักษิณ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ดูหัวข้อสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์

 

ลำดับการสอบคัดเลือก
? โครงการโควตาภูมิภาค : https://shorturl.asia/ix40W
? โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย และโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะศิลปกรรม : https://shorturl.asia/aqIFS

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*สมัครได้มากกว่า 1 โครงการ 1หลักสูตร

 

โครงการที่เปิดรับ

1.โควตาภูมิภาค <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม และ 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00

มีภูมิสำเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้

อื่นๆตามสาขาระบุ

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ ปีที่แล้ว 226 ที่นั่ง ปีนี้ 216 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย   สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปีที่แล้ว 296 ที่นั่ง ปีนี้ 841 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา  ภาษาไทย   การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา เคมี  สังคมศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด  การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการทางสังคม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

2.โควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

มีภูมิสำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่สงขลาหรือจังหวัดพัทลุง หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง หรือสงขลา

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ 213 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี ฟิสิกส์) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปีที่แล้ว 296 ที่นั่ง ปีนี้ 295 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาลยู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา   ฟิสิกส์ การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา  สังคมศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เคมี การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบทางสังคม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

3.โควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 2 ที่นั่ง ปีนี้ 4 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปีที่แล้ว 100 ที่นั่ง ปีนี้ 101 ที่ยั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ ภาษามลายู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ศิลปศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการแสดง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.โควตานักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนทีพัทลุง จำนวนรับ ปีที่แล้ว 73 ที่นั่ง ปีนี้ 56 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา  จำนวนรับ ปีที่แล้ว 96 ทีนั่ง ปีนี้ 73 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษามาลายู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา  การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

 

5.โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การศึกษาช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษษ การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร TCAS66 รอบ2 มหาวิทยาลัยทักษิณ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0