รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีโครงการและรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฺ  คลิกอ่านที่นี่ <<

*เลื่อนประกาศผล เป็นวันที่ 24 เมษายนนี้

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 เมษายน 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ เฉพาะบางสาขาวิชา : วันที่ 27 เมษายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2567

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก/ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มากกว่า 1 สาขาวิชา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ม. พะเยา : –

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

1.โครงการรับตรงในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 29  มีนาคม 2567

 

จำนวนรับทั้งหมด

⇒ ปี64 4,265 ที่นั่ง ปี65 3,270 ที่นั่ง ปี66 2,650 ที่นั่ง ปี67 รอปรับจำนวนรับอีกครั้ง

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

⇒ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศศาสตร์ , ,คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

⇒คณะแพทยศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,  วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ , วิศวกรรมศาสตร์

 

 

⇒คณะศิลปศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

 

⇒คณะสหเวชศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาลัยการศึกษา

 

 

⇒วิทยาลัยการศึกษา

 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร TCAS67 รอบ2 โครงการรับตรงในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.พะเยา  <<รอประกาศ>>

 

*********************************

ค้นหา TCAS  และรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

2.โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

จำนวนรับทั้งหมด ปี65 2 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง ปี67  5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป ภูมิสำเนาจังหวัดตาก

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  20 %

⇒A-Level คณิต1 ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    <<รอประกาศ>>

 

 

3. โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

 

จำนวนรับทั้งหมด ปี65 16 ที่นั่ง ปี66 12 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  10 %

⇒TGAT 10 %

⇒TPAT 1 20 %

⇒A-Level คณิตศาสตร์ 10 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 10 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567  <<รอประกาศ>>

 

4.โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

 

จำนวนรับทั้งหมด 12 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  10 %

⇒TGAT 10 %

⇒TPAT 1 20 %

⇒A-Level คณิตศาสตร์ 10 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 10 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 %

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ปีการศึกษา 25667(เฉพาะโรงเรียนในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก)

 

จำนวนรับทั้งหมด 1 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  10 %

⇒TGAT 10 %

⇒TPAT 1 20 %

⇒A-Level คณิตศาสตร์ 10 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 10 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รับสมัครโครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะโรงเรียนในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก)  <<รอประกาศ>>

 

6.โครงการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2566

 

จำนวนรับทั้งหมด ปี66 4 ที่นั่ง ปี67 2 ที่นั่ง

.

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  20 %

⇒A-Level คณิต1 25 % ชีววิทยา 30 % ภาษาอังกฤษ 25 %

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

7.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ปีการศึกษา 2567

 

จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา โรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

ผู้สมัคร บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  10 %

⇒TGAT 10 %

⇒TPAT 1 20 %

⇒A-Level คณิตศาสตร์ 10 % ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา รวมกัน 40 %  แต่ละคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ภาษาอังกฤษ 20 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ปีการศึกษา 2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

8.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

 

จำนวนรับทั้งหมด 4 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 5 ภาคเรียน  10 %

⇒TGAT 10 %

⇒TPAT 1 20 %

⇒A-Level คณิตศาสตร์ 10 % ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา รวมกัน 40 %  แต่ละคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ภาษาอังกฤษ 20 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ปีการศึกษา 2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

9.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0