Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

ตรวจสอบรายชื่อ รอบ 2/2 <<คลิกอ่านที่นี่>> หรือ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ2/1 โควตาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัคร วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบ2/2 โควตาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เปิดรับสมัคร วันที่ 5-20 เมษายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6และเด็กซิ่

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา การประถมศึกษา เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย  เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ  เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เกรดไม่ต่ำกว่า 2

.50 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน PAT 2 60 คะแนน

สาขาวิชา พลศึกษา เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน สอบปฏิบัติ

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX GPA

⇒ PAT อื่นตามด้านบน

⇒PAT5

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร,ธุรกิจอาหารและโภชนาการ,สัตวศาสตร์,เกษตรศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6และเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย,ธุรกิจโรงแรมและที่พัก,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ,ภาษาจีน,การพัฒนาชุมชน,การปกครองท้องถิ่น,การเมืองการปกครอง,รัฐประศาสนศาสตร์,ทัศนศิลป์,ภาษาอังกฤษ,ดนตรี,นาฏศิลป์และการละคร  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6และเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,การบัญชี,การตลาด,การจัดการทั่วไป,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจดิจิทัล,การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ,นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์,บัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6และเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับ การจัดการโลจิสติกส์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สมาร์ตแอ็ปพลิเคชั่น,เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์,วิศวกรรมเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีไฟฟ้า,เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีทรอนิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6และเด็กซิ่ว

สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการอุุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

สาขาที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,นวัตกรรมดิจิทัล,เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6และเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์,อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6และเด็กซิ่ว

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเฉพาะรอบ2.2

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75  แผนการเรียนวิทย์-คณิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย สังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ติดตามในประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒คะแนนตามที่ระบุไว้ด้านบน

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒การเรียงอันดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาชำระเงิน

สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน

สำเนาใบแสดงผลการเรียน

รูปถ่าย

 

6.ค่าสมัครสอบ

1 สาขาวิชา 200 บาท 2 สาขาวิชา 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย หรือชำระด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2.1   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2.2   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบ2.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————

One comment

  1. นางสาวกิ่งแก้ว แนนดี

    ต้องการสมัครเรียนต่อป.ตรี หลังอนุค่ะคือ(จบอนุแล้วต้องการเรียนต่อป.ตรีค่ะ)ต้องการเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *