Breaking News

TCAS64พร้อมทุน รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 Admission1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64พร้อมทุน รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่3 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ หรือ แสดงความจำนงในการประมวลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่3 ครั้งที่2 : วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่ม : วันที่ 4-7 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCASมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCASที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์  

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (รังสิต) ,หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

⇒หลักสูตร บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

 

คณะรัฐศาสตร์

⇒สาขาวิชา หลักสูตรการเมืองและการระหว่างประเทศ (BIR) ,การเมืองการปกครอง ,การระหว่างประเทศ ,บริหารรัฐกิจ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

⇒สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) ,ศูนย์ลำปาง

 

คณะศิลปศาสตร์

⇒สาขาวิชา จิตวิทยา ,ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ,ภาษาศาสตร์ ,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,ประวัติศาสตร์,ปรัชญา,ภาษาและวัฒนธรรมจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมั,สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ,รัสเซียศึกษา,เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,

⇒สาขาวิชา  รัสเซียศึกษา,ฝรั่งเศส (แบบไม่มีความรู้ภาษาฝรังเศส) ,ภาษาไทย ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

⇒สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต,การวิจัยสังคม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เคมี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ,วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ,เทคโนโลยชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ,เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์,วัสดุศาสตร์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ(ภาคพิเศษ) ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ,คณิตศาสตร์การจัดการ ,คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,สถิติ(ปกติ โครงการพิเศษ), คณิตศาสตร์(โครงการพิเศษ) ,วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมเคมี ,วิศยวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) ,วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ TEP TEPE ,

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ ,กายภาพบำบัด ,วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ,รังสีเทคนิค โครงการพิเศษ ,การจัดการกีฬา โครงการพิเศษ ,

⇒สาขาวืชา การจัดการกีฬา โครงการพิเศษ  , การฝึกสอนกีฬา พิเศษ โครงการพิเศษ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีทุนการศึกษา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ เอกแฟชั่น ,การละคอน ,ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ,สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,การผังเมือง ,การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต ,

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (รังสิต ลำปาง) ,อนามัยสิ่งแวดล้อม (รังสิต ลำปาง) ,การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม (รังสิต) , อนามัยชุมชน (ลำปาง)

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และระบบโลจิสติกส์ (นานาชาติ) , วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ, การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ นานาชาติ

 

วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์

⇒สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

⇒สาขาวิชา สหวิทยาการสังคมศาสตร์  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

⇒สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ,

 

วิทยาลัยสหวิทยากร ท่าพระจันทร์ 

⇒สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต 

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นานาชาติ  ,การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ,

 

วิทยาพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒฯนามนุษย์และสังคม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ 

 

คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รับผ่านระบบกสพท

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒จำนวนยังไม่นิ้่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ โดยมีคะแนนสอบและเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบใช้คัดเลือก

⇒คะแนนสอบ ตามคณะและสาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการ แต่ละสาขาใช้ไม่เหมือนกัน

 

5.ค่าสมัครสอบ

สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission1 และ Admission2 ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

อ่านต่อ TCAS64 รอบที่3 Admission2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0