TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS64 รอบ3 Admission1 และ Admission2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

⇒ยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

⇒มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*พี่นัทไม่อยากให้น้องฟิตเรื่องจำนวนรับ เนื่องจากวันที่ลงรอบ 2 ยังไม่เคลียริ่งเฮาส์ จำนวนรับมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน

*พยาบาล กรณีน้องได้ทุน จะได้สิทธิ์เรียนฟรี 100 % เลย ในช่วงระหว่างเรียน ก็มีทุนอื่นๆให้ด้วยนะ โดยทุนขึ้นอยู่กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอให้น้องตรวจสอบให้ดีๆ

*คณะอื่นๆก็มีทุนการศึกษาให้นะ โดยทุนขึ้นอยู่กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอให้น้องตรวจสอบให้ดีๆ

 

 

1.รอบที่3 Admission1

คณะพยาบาลศาสตร์ มีทุนเรียนฟรี  จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า2.75

⇒นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องทำสัญญาผักพูนเพื่อปฏิบัติงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญ คือ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และคะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน

 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญ คือ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และคะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

⇒GAT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับทั้งหมด 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญ คือ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา คะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 35 % หรือ 245 คะแนน

⇒GAT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

⇒O-NET 5 วิชา รวมกัน ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน

 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า3.00

⇒เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฟษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT PAT1 และ PAT2

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

2. รอบที่3 Admission2

คณะพยาบาลศาสตร์ มีทุนเรียนฟรี  จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า2.75

⇒นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องทำสัญญาผักพูนเพื่อปฏิบัติงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒O-NET

⇒GAT  Part เชื่อมโยง และ Part ภาษาอังกฤษ โดยแต่ละPart คะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

⇒PAT2 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  จำนวนรับทั้งหมด ไม่ได้ระบุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒O-NET

⇒ผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญ คือ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนนคะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 25 หรือ 250 คะแนน

⇒GAT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

⇒PAT2 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า3.00

⇒เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฟษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒O-NET

⇒GAT PAT1 และ PAT2

 

.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission2 ทปอ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0