Breaking News

TCAS64 รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่3 Admission1 สมัครกับทปอ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม  รับใชระบบกสพท.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , โภชนศาสตร์ กำหนดการ และอาหาร ,อนามัยสิ่งแวดล้อม ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา  เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกพืชไร่) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สัตวศาสตร์ ประมง  ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  รับโดยกสพท

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ GAT PAT1 PAT2

⇒สาขาวืชา สิ่งแวดล้อมศึกษา ใช้ GAT 100 %

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ GAT PAT1 PAT3

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม 5 ปี สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี ใช้ GAT PAT4

⇒สาขาวิชา นฤมิตศิลป์ ใช้ GAT PAT6

⇒สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง ใช้ GAT  100 %

 

คณะการบัญชีและการจัดการ

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ใช้ GAT 100 %

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ใช้ GAT 100 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาตะวันออก(ภาษาญี่ปุ่น) ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม ภูมิศาสตร์ ภาษาาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) ใช้ GAT 100 %

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ GAT PAT1

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน ใช้ GAT PAT7.4 ภาษาจีน

⇒สาขาวิชา ฝรั่งเศส ใช้ GAT PAT7.1 ฝรั่งเศส

⇒สาขาวิชา ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ใช้ GAT PAT7.7 ภาษาเกาหลี

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ GAT 100 %

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ใช้ GAT PAT2 PAT5

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ GAT PAT1 PAT5

⇒สาขาวิชา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย  ใช้ GAT PAT5

⇒สาขาวิชา จิตวิทยา ใช้ GAT PAT1 PAT2

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  ใช้ GAT 100 %

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้ GAT PAT6

⇒สาขาวิชา ใช้ GAT 100 %

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

⇒สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ใช้ GAT 100 %

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้ GAT PAT5

 

คณะนิติศาสตร์

⇒สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต ใช้ GAT 100 %

 

*แต่ละสาขามีสัดส่วนการใช้คะแนนไม่เหมือกันให้อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒2.038 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 แอดมิชชั่น1  <<คลิกอ่านที่นี่ >>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS64 รอบที่3 admission1 ทปอ.  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

อ่านต่อ TCAS64 รอบ3 Admission2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *