Breaking News

TCAS64 รอบ3 Admission2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่3 Admission2 สมัครกับทปอ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ3 Admission2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

⇒ยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

⇒มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , โภชนศาสตร์ กำหนดการ และอาหาร ,อนามัยสิ่งแวดล้อม ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้ GAT PAT1 PAT2

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา  เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกพืชไร่) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สัตวศาสตร์ ประมง  

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวืชา สิ่งแวดล้อมศึกษา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สื่อนฤมิต ,ภูมิสารสนเทศ ,วิทยาการข้อมูลประยุกต์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม 5 ปี สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี

⇒สาขาวิชา นฤมิตศิลป์

⇒สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง

 

คณะการบัญชีและการจัดการ

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาตะวันออก(ภาษาญี่ปุ่น) ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม ภูมิศาสตร์ ภาษาาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม)  , ภาษาอังกฤษธุรกิจ ,ภาษาจีน ,ฝรั่งเศส ,ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

⇒สาขาวิชา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย

⇒สาขาวิชา จิตวิทยา

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

⇒สาขาวิชา ใช้ GAT 100 %

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

⇒สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา

 

คณะนิติศาสตร์

⇒สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,129 ที่นั่ง  จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 แอดมิชชั่น1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่ >>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS64 รอบที่3 admission1 ทปอ.  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

อ่านต่อ TCAS64 รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *