Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

จำนวนรับที่ปรับใหม่

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 63 ที่นั่ง ปีนี้ 42 ที่นั่ง 

⇒สาขาที่เปิด ทัศนศิลป์ (5 ปี) ,  สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 25 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรม (5 ปี) , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

 

คณะโบราณคดี  จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 195 ที่นั่ง ปีนี้ 245 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ โบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ   สาขาวิชามานุษยวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

คณะอักษรศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 290 ที่นั่ง ปีนี้ 623 ที่นั่ง 

⇒ หลักสูตรอักษรศาสตร์ ไม่แยกสาขาวิชาเอก

⇒สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน  ,สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  ,สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี  ,สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม ,สาขาวิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส ,สาขาวิชาภาษาตะวันตก เยอรมัน ,

⇒สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์,ปรัชญา,สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา,ภูมิศาสตร์, นาฏยสังคีต (สังคีตนาฏศิลป์ไทย)

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับ ปีที่แล้ว 272 ที่นั่ง ปีนี้ 309 ที่นั่ง 

⇒สาขาที่เปิดรับ ประถมศึกษา,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาปฐมวัย,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,จิตวิทยา,สังคมศึกษา,ศิลปศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,วิทยาศาสตร์การกีฬา,ภาษาไทย

⇒โครงการพิเศษ สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,จิตวิทยา,ศิลปศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาจีน(หลักสูตร 2 ปริญญา)

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับเท่ากับปีที่แล้ว 790 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล,เคมีประยุกต์และจุลชีววิทยอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์

⇒โครงการพิเศษ สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาการข้อมูล

⇒โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 100 ที่นั่ง ปีนี้ 130 ที่นั่ง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โครงการปกติและโครงการพิเศษ ใช้วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา GAT

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ ปีที่แล้ว 570 ที่นั่ง ปีนี้ 355 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์,วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี,วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ,ธุรกิจวิศวกรรม

⇒โครงการพิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร, ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์, วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 300 ที่นั่ง ปีนี้ 410 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ,เทคโนโลยีการผลิตพืช,ธุรกิจการเกษตร,ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 1,010 ที่นั่ง ปีนี้ 1,140 ที่นั่ง 

⇒โครงการพิเศษ เรียนที่ เพชรบุรี สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ,การตลาด,การจัดการโรงแรม,การจัดการธุรกิจและภาษา,การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์,การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ,การจัดการการท่องเที่ยว,การจัดการชุมชน,รัฐประศาสนศาสตร์,บัญชีบัณฑิต

⇒โครงการพิเศษ เรียนที่ กรุงเทพ สาขาวิชา กาจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวนรับ ปีที่แล้ว 190 ที่นั่ง ปีนี้ 240 ที่นั่ง

⇒โครงการพิเศษ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ,เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (วิชาการออกแบบอิเทอร์แอคทิฟแอปพลิเคชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่น ,การออกแบบเกม)

 

*วิชาที่ใช้ยื่นอยู่ในระเบียบการด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จากเดิม 4,309 ที่นั่ง ปรับใหม่ 5,068 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่น ตามต่อระเบียบการ

 

4.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *